Zasady zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokość i warunki wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.830

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę

Na podstawie art. 53 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 154 i 611) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zasady zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą, zwanym dalej "uprawnionymi sędziami Sądu Najwyższego";
2)
wysokość i warunki wypłacania uprawnionym sędziom Sądu Najwyższego zwrotu poniesionych kosztów przejazdu;
3)
wysokość i warunki wypłacania uprawnionym sędziom Sądu Najwyższego dodatku za rozłąkę.
1. 
Bezpłatne zakwaterowanie uprawnionemu sędziemu Sądu Najwyższego w związku z wykonywaniem obowiązków sędziego Sądu Najwyższego zapewnia się w:
1)
samodzielnym lokalu mieszkalnym będącym w trwałym zarządzie Sądu Najwyższego, albo w jednej z kilku izb w takim lokalu, jeżeli uprawniony sędzia Sądu Najwyższego może używać jej z wyłączeniem innych osób;
2)
pokojach mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach będących w trwałym zarządzie Sądu Najwyższego.
2. 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na wniosek uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego dokonuje wyboru sposobu zapewnienia uprawnionemu sędziemu Sądu Najwyższego bezpłatnego zakwaterowania, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia przestrzegania zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz racjonalnego wykorzystania lokali mieszalnych będących w dyspozycji Sądu Najwyższego.
3. 
Bezpłatne zakwaterowanie uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego traktowane jest jako nocleg na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju.
4. 
Sąd Najwyższy ponosi opłaty za korzystanie przez uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego z lokalu mieszkalnego, a także z pokoju mieszkalnego oraz pomieszczeń do nich przynależnych lub związanych z ich użytkowaniem.
1. 
Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania w sposób określony w § 2 ust. 1, zapewnienie takiego zakwaterowania następuje przez:
1)
zapewnienie uprawnionemu sędziemu Sądu Najwyższego noclegu w pokoju jednoosobowym w hotelu o kategorii co najmniej trzech gwiazdek w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), wynajętym w tym celu przez Sąd Najwyższy;
2)
zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego w Warszawie poniesionych przez uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego;
3) 1
 zapewnienie uprawnionemu sędziemu Sądu Najwyższego lokalu mieszkalnego w Warszawie wynajętego w tym celu przez Sąd Najwyższy.
2. 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego na wniosek uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego dokonuje wyboru sposobu zapewnienia uprawnionemu sędziemu Sądu Najwyższego zakwaterowania, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia przestrzegania zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków ze środków publicznych.
3.  2
 Zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego poniesionych przez uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego następuje do wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3a.  3
 W przypadku najmu lokalu mieszkalnego i ponoszenia kosztów tego najmu wspólnie przez dwóch lub więcej uprawnionych sędziów Sądu Najwyższego zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 3, ulega zwiększeniu o połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdego kolejnego uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego wspólnie wynajmującego lokal mieszkalny i ponoszącego koszty jego najmu.
4.  4
 Zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego dowodu ich poniesienia za dany miesiąc, z uwzględnieniem ust. 5.
5.  5
 W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, zwrot kosztów najmu uprawnionym sędziom Sądu Najwyższego następuje w częściach równych, chyba że ze wspólnie złożonego oświadczenia wynika inny podział zwrotu części ponoszonych kosztów najmu.
Uprawnionemu sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca stałego zamieszkania do Warszawy i z powrotem, bez względu na częstotliwość odbywanych przejazdów, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju.
1. 
Dodatek za rozłąkę przysługuje uprawnionemu sędziemu Sądu Najwyższego za dni w które przebywa Warszawie w związku z pełnieniem obowiązków sędziego Sądu Najwyższego, jeżeli w miejscu stałego zamieszkania pozostawia małżonka, dzieci lub inne osoby prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe.
2. 
Wysokość dodatku za rozłąkę, za każdy dzień rozłąki, wynosi:
1)
w przypadku korzystania przez uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego z noclegu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 70% stawki diety określonej w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
2)
w pozostałych przypadkach - 95% stawki diety określonej w przepisach w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
3. 
Stawkę dodatku zaokrągla się do 1 grosza w górę.
4. 
Przy obliczaniu wysokości dodatku za rozłąkę nie uwzględnia się:
1)
nieusprawiedliwionej nieobecności;
2)
zwolnień od pracy bez prawa do wynagrodzenia;
3)
urlopu wypoczynkowego lub urlopu dla poratowania zdrowia;
4)
podróży służbowej, z tytułu której uprawniony sędzia Sądu Najwyższego otrzymywał diety w pełnej wysokości;
5)
pobytu w szpitalu.
Zwrot kosztów przejazdu oraz wypłata dodatku za rozłąkę następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez uprawnionego sędziego Sądu Najwyższego rozliczenia obejmującego zestawienie udokumentowanych kosztów przejazdów w danym miesiącu oraz oświadczenia o liczbie dni rozłąki w tym okresie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2021 r.
1 § 3 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1578) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2022 r.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1578) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2022 r.
3 § 3 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1578) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2022 r.
4 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1578) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2022 r.
5 § 3 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1578) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 sierpnia 2022 r.