Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.97.454

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 lipca 1996 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. 1

Na podstawie art. 773 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
(uchylone).
Pracownikowi pełniącemu funkcję brygadzisty przysługuje z tytułu wykonywania dodatkowych czynności polegających na kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu pracy brygady, w okresie pełnienia tej funkcji, dodatek w wysokości uzależnionej od liczby pracowników w brygadzie - do 15% wynagrodzenia zasadniczego.
(uchylony).
(uchylony).
(skreślony).
1.
Pracownikowi przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia w wysokości:
1)
przy pierwszym stopniu uciążliwości lub szkodliwości - do 5%,
2)
przy drugim stopniu uciążliwości lub szkodliwości - do 10%,
3)
przy trzecim stopniu uciążliwości lub szkodliwości - do 15%

stawki godzinowej wynikającej z minimalnej stawki.

2.
Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku za te prace określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1.
Kierowcy, za każdą godzinę prowadzenia pojazdu z przyczepą, przysługuje dodatek w wysokości do 30% stawki godzinowej wynikającej z minimalnej stawki.
2.
Pomocnikowi kierowcy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje dodatek w wysokości 50% dodatku obliczonego dla tego kierowcy.
1.
Kierowcy, z wyjątkiem kierowcy samochodu osobowego, za wykonanie czynności dodatkowych nie wchodzących w zakres jego obowiązków, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
2. 6
Kierowcy samochodu osobowego może być przyznane, za jego zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca - jeżeli faktyczny czas pracy tego kierowcy w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.
3.
Pracownik nie zatrudniony na stanowisku kierowcy, któremu obok jego podstawowych obowiązków powierzono dodatkowo prowadzenie i obsługę codzienną samochodu, może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 30% minimalnej stawki.
(uchylone).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1-3

  8 (uchylone).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  9 WYKAZ PRAC WYKONYWANYCH W WARUNKACH SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACE WYKONYWANE W TYCH WARUNKACH

1. Do pierwszego stopnia uciążliwości lub szkodliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

2) (uchylony),

3) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,

4) w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

5) w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

6) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

7) w warunkach narażenia na wibrację ogólną,

8) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.

2. Do drugiego stopnia uciążliwości lub szkodliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych obwałowanych w warunkach niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia,

2) w warunkach narażenia na hałas,

3) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla mężczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała,

4) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,

5) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

6) przy wywozie nieczystości i oczyszczaniu szamb,

7) w warunkach narażenia na wibrację miejscową.

3. Do trzeciego stopnia uciążliwości lub szkodliwości zalicza się prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na promieniowane jonizujące,

2) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia,

3) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym jak te substancje działaniu, o ile zostanie to stwierdzone przez instytut medycyny pracy,

4) pod ziemią i wodą,

5) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,

6) przy wytwarzaniu, stosowaniu, magazynowaniu i transportowaniu gazów, paliw i materiałów wybuchowych,

7) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia,

8) w kontakcie z materiałem zakaźnym oraz chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami.

4. Prace określone w ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 2 pkt 2, 4 i 5 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach lub inne obowiązujące normy higieniczno-sanitarne.

5. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 4, dokonywane są przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.

6. Pracownikowi wykonującemu w danym miesiącu prace w warunkach o różnym stopniu szkodliwości lub uciążliwości przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości lub uciążliwości.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZASADY DODATKOWEGO WYNAGRADZANIA KIEROWCY ZA WYKONANIE DODATKOWYCH CZYNNOŚCI NIE WCHODZĄCYCH W ZAKRES JEGO OBOWIĄZKÓW ORAZ WYSOKOŚĆ STAWEK ZA TE CZYNNOŚCI

1. Kierowcy, za jego zgodą, w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach, w czasie jego pracy mogą być powierzone czynności dodatkowe, które nie wchodzą w zakres jego podstawowych obowiązków.

2. Powierzenie kierowcy wykonania dodatkowych czynności powinno mieć formę pisemną ustalającą zakres czynności oraz wysokości stawek dodatku określonych w ust. 7.

3. Za wykonanie dodatkowych czynności kierowcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, które w łącznej kwocie nie może przekroczyć 60% minimalnej stawki.

4. Za każdy dzień niewykonywania dodatkowych czynności dodatek miesięczny ulega zmniejszeniu o 1/22,5.

5. W razie nienależytego wykonania dodatkowych czynności przełożony może kierowcę pozbawić dodatkowego wynagrodzenia lub obniżyć jego wysokość.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe czynności wykonane w danym miesiącu wypłaca się na podstawie zatwierdzonej przez przełożonego imiennej listy w terminie nie dłuższym niż do 20 dnia miesiąca następnego.

7. Ustala się tabelę stawek dodatków za wykonanie następujących dodatkowych czynności:

Lp.Rodzaj dodatkowych czynnościZakres wykonywania dodatkowych czynnościProcent minimalnej stawki
1234
1Stały udział przy czynnościach za- i wyładunkowych-do 25
2Czynności ładowaczazaładunek i wyładunekdo 45
3Czynności spedycyjne w ograniczonym zakresie (łącznie z przyjęciem odpowiedzialności za konwojowanie przewożonych ładunków). Przejęcie odpowiedzialności i obsługa samochodu dodatkowegoodbiór i zdanie ładunku, załatwianie formalności dokumentacyjnych, nadzór nad ładunkiem, nadzór nad dodatkowym samochodemdo 30
4Czynności spedycyjne w pełnym zakresieodbiór i zdanie ładunku, za- i wyładunek, formalności dokumentacyjne, rozliczenia, odpowiedzialność materialna itp.do 60
5Obsługa agregatów zamontowanych na pojeździe (chłodniczych, prądotwórczych, sprężarkowych itp.) nie stanowiących jego integralnej częściuruchamianie agregatów, nadzór nad ich pracą, wyłączanie agregatów, obsługa codzienna agregatówdo 35
6Obsługa urządzeń w pojazdach specjalnych nie związanych z prowadzeniem tych pojazdów (laboratoria, warsztaty, naprawcze pogotowie techniczne)przygotowanie urządzeń do pracy, ich uruchamianie, nadzór nad ich pracą, wyłączaniedo 35
7Obsługa dźwigów, koparek, pługów i innych urządzeń zamontowanych na pojeździepełny zakres czynności operatorado 60
8Czynności noszowego w samochodzie sanitarnymprzenoszenie chorych do i z samochodu, transport krwido 35

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  10 (uchylony).

1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.41.258) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1997 r.
2 § 1-4a uchylone przez § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U.08.82.494) z dniem 14 maja 2008 r.
3 § 6 uchylony przez § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U.08.82.494) z dniem 14 maja 2008 r.
4 § 7 uchylony przez § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U.08.82.494) z dniem 14 maja 2008 r.
5 § 8 skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1998 r. (Dz.U.98.45.279) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.
6 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.38.344) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.
7 § 11a-17 uchylone przez § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U.08.82.494) z dniem 14 maja 2008 r.
8 Załączniki nr 1-3 uchylone przez § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U.08.82.494) z dniem 14 maja 2008 r.
9 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. (Dz.U.04.45.425) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
10 Załącznik nr 6 uchylony przez § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U.08.82.494) z dniem 14 maja 2008 r.