§ 19. - Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.45.446

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2009 r.
§  19. 16
 
1.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród w wysokości do 3 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.
2.
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
16 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 listopada 2004 r. (Dz.U.04.255.2561) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.