§ 1. - Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.45.446

Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2009 r.
§  1. 2
Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury, zwanych dalej "pracownikami", zatrudnionych w:
1)
bibliotekach,
2)
domach kultury, ośrodkach i klubach kultury, świetlicach i ogniskach artystycznych,
3)
galeriach i centrach sztuki,
4)
ośrodkach badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury,
5)
domach pracy twórczej,
6)
muzeach,
7)
biurach wystaw artystycznych,
8)
jednostkach organizacyjnych mających na celu ochronę zabytków,
9)
Filmotece Narodowej,
10) 3
Polskim Wydawnictwie Audiowizualnym.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 maja 2000 r. (Dz.U.00.49.574) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2000 r.
3 § 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.122.785) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 2008 r.