§ 7. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  7.
1.
Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu regulują odrębne przepisy.
2.
Za każdą godzinę przepracowaną nieprzerwanie ponad 8 godzin do 12 godzin w ramach tygodniowej normy wynoszącej 48 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie dłuższym niż 4 tygodnie) pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.