§ 2. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  2.
1.
Ustala się:
1)
tabelę grup wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i w pkt 3, ustali Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych na wniosek właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych). Tabele stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników jednostek wojskowych ustali Minister Obrony Narodowej lub odpowiednio Minister Spraw Wewnętrznych w odniesieniu do podległych mu jednostek wojskowych - po porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
3.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego), może uzupełniać tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia nowymi stanowiskami i określać dla tych stanowisk kwalifikacje oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w ramach grup wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego przewidzianych tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.