§ 10. - Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.39.259

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1986 r.
§  10.
Miesięczne wynagrodzenie pracownika nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w uspołecznionych zakładach pracy stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących.