§ 5. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1992.55.273 - OpenLEX

§ 5. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.
§  5.
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. 2
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.
3.
Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.
4.
Prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów zatrudnienia podstawowego, bez względu na to, czy dodatkowe zatrudnienie ma miejsce w tym samym, czy w innym zakładzie.
5.
Zmiana wysokości dodatku za wysługę lat, wynikająca z osiągnięcia określonej liczby lat pracy, następuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego.
6.
Dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy i dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy lub opiekuńczy z ubezpieczenia społecznego.
7. 3
(skreślony).
2 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.
3 § 5 ust. 7 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.