Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1992.55.273 - OpenLEX

Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 lipca 1992 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie stosuje się do zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego, zwanych dalej "zakładami":
1)
pracowników działalności podstawowej,
2)
pracowników technicznych, ekonomicznych i administracyjnych,
3)
pracowników gospodarczych i obsługi.
2.
Rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
pracowników transportu sanitarnego i lotniczego, innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 1,
2)
innych pracowników wymienionych w ust. 1, otrzymujących wynagrodzenie na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Przez pracowników działalności podstawowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się:
1)
pracowników medycznych, a w szczególności:
a)
pracowników, którzy ukończyli wyższe studia medyczne lub średnie szkoły medyczne,
b)
pracowników, którzy uzyskali medyczne kwalifikacje zawodowe w trybie przejściowym lub na podstawie odbytego szkolenia zawodowego,
c)
pracowników mających wykształcenie wyższe lub średnie, inne niż określone pod lit. a) i b), gdy posiadane przez nich kwalifikacje zawodowe mają zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej, jeżeli są zatrudnieni na stanowiskach, na których te kwalifikacje są wymagane,
2)
innych pracowników działalności podstawowej, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zapobiegawczo-leczniczych, rehabilitacyjnych bądź diagnostycznych.
1.
Ustala się:
1)
tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabelę zaszeregowania stanowisk pracy, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Stawki wynagrodzenia określone w rozporządzeniu uwzględniają podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. 1
W zakładzie prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego zasady podziału środków na wynagrodzenia są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 589 i Nr 121, poz. 769).
1.
Wynagrodzenie zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.
2.
W razie zatrudnienia w niższym wymiarze czasu pracy niż wymieniony w ust. 1, wynagrodzenie zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.
3.
Stawki godzinowe oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za pełny wymiar czasu pracy przez:
1)
178 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi przeciętnie 42 godziny,
2)
170 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin,
3)
135 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi przeciętnie 31 godzin i 30 minut,
4)
112 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi przeciętnie 26 godzin i 15 minut.
1.
Pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny.
2.
Wykaz stanowisk kierowniczych i stawki dodatków funkcyjnych, ustalone w relacji procentowej od wynagrodzenia zasadniczego, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. 2
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.
3.
Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.
4.
Prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów zatrudnienia podstawowego, bez względu na to, czy dodatkowe zatrudnienie ma miejsce w tym samym, czy w innym zakładzie.
5.
Zmiana wysokości dodatku za wysługę lat, wynikająca z osiągnięcia określonej liczby lat pracy, następuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego.
6.
Dodatek za wysługę lat wypłaca się za wszystkie dni pracy i dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy, za które pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy lub opiekuńczy z ubezpieczenia społecznego.
7. 3
(skreślony).
 
1. 5
Pracownikowi działalności podstawowej, posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora, przysługuje miesięczny dodatek w wysokości:
Stopień (tytuł) naukowyKwota (w zł)
profesor150
doktor habilitowany100
doktor 50
2.
Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko jeden dodatek. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, przysługuje dodatek w wyższej wysokości.
3.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego w umowie o pracę.
4.
Dodatek przyznaje kierownik zakładu po udokumentowaniu uprawnień przez pracownika. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu.
1. 6
Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej pracownikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowe wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.
2. 7
Pielęgniarce (asystentce pielęgniarskiej, młodszej pielęgniarce, pielęgniarce przyuczonej), położnej, technikowi (laborantowi), opiekunce dziecięcej, salowej, sanitariuszowi, zatrudnionym w szpitalach lub innych zakładach zapewniających całodobową opiekę zdrowotną, przysługuje zamiast dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 65% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej.
3.
Pracownikom, o których mowa w ust. 2, za pracę w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) przysługuje dodatek w wysokości 45% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej.
1.
W ramach środków na wynagrodzenia osobowe w zakładzie tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie za wykonywanie przez pracowników określonych zadań.
2.
Wysokość funduszu premiowego, zadania oraz zasady premiowania ustala kierownik zakładu w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych.
1.
Pracownikowi działalności podstawowej przysługuje odrębne wynagrodzenie za wykonywanie szczególnych zadań.
2.
Rodzaje szczególnych zadań, wysokość odrębnego wynagrodzenia i zasady jego przyznawania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 8
Odrębne wynagrodzenie przysługuje za wykonywanie zadań poza czasem pracy wynikającym z umowy o pracę, z wyjątkiem zadań określonych w części I lp. 5, 6, 6a i 21-23 załącznika nr 4 do rozporządzenia. Za wykonywanie tych zadań w ramach czasu pracy przysługuje odrębne wynagrodzenie.
Pracownikom, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych więziennictwa, z tytułu pracy z osobami pozbawionymi wolności, przysługuje dodatek w wysokości od 10% do 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
1.
Pracownikowi medycznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w lotnictwie sanitarnym, sprawującemu opiekę nad chorymi na sanitarnych statkach powietrznych, przysługuje dodatek żywnościowy na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu takiego dodatku personelowi latającemu w jednostkach organizacyjnych lotnictwa sanitarnego.
2.
W razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Dodatek ten nie ulega zwiększeniu w razie zatrudnienia w wymiarze czasu pracy wyższym od pełnego.
1.
Lekarzowi pracującemu w poradni ogólnej lub poradni dla dzieci przychodni rejonowej (ośrodku zdrowia) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za opiekę realizowaną według zasady wyboru lekarza.
2.
Wysokość dodatkowego wynagrodzenia oraz zasady jego przyznawania określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1. 10
Za każdą godzinę pełnienia dyżuru zakładowego przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości stawki godzinowej nie niższej niż wynikająca z wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
1a. 11
Za każdą godzinę pełnienia dyżuru zakładowego w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% godzinowej stawki ustalonej na podstawie ust. 1. Dodatkowe wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.
2.
Za pełnienie dyżurów w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) oraz w dzień ustalony w rozkładzie czasu pracy dla danego pracownika jako dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 1 w podwójnej wysokości.
3.
Wynagrodzenie w podwójnej wysokości za dodatkowy dzień wolny od pracy nie przysługuje pracownikowi, który dyżury zakładowe pełni na warunkach pracy dodatkowej w zakładzie innym niż macierzysty.
4.
Pracownikowi, który nie uzyskał zwolnienia z godzin pracy przypadających po zakończeniu dyżuru zakładowego z powodu braku zastępstwa, za pracę w tych godzinach, jednak nie więcej niż za 6 godzin, przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
5. 12
Pracownikowi pełniącemu dyżury zakładowe w innym zakładzie niż macierzysty, w razie nieudzielenia zwolnienia z godzin pracy po zakończeniu dyżuru, dodatek wypłaca zakład, w którym dyżur był pełniony, w wysokości 100% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
1.
Za każdą godzinę pozostawania w gotowości do pracy na wezwanie przez zakład przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości 25% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Za czas wykonywania pracy w wyniku wezwania przez zakład, zamiast wynagrodzenia określonego w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, nie niższe jednak niż za 1 godzinę pracy przy każdym wezwaniu.
3.
Pracownikowi, który stawił się w zakładzie w wyniku wezwania, przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu, jeżeli zakład nie zapewni przejazdu samochodem służbowym.
1. 13
Lekarzowi, felczerowi, ratownikowi medycznemu, pielęgniarce i położnej, zatrudnionym w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego (pomocy doraźnej), przysługuje dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
2.
Pracownikom wymienionym w ust. 1 i lekarzom dentystom, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) poza zespołem wyjazdowym, oraz sanitariuszom (noszowym) zatrudnionym w zespole wyjazdowym przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
3.
Pracownikom działalności podstawowej, innym niż wymienieni w ust. 1 i 2, zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
4.
Kierownik zakładu w ramach środków na wynagrodzenia osobowe może przyznać sanitariuszom zatrudnionym w pogotowiu ratunkowym (pomocy doraźnej) dodatek o 10% wyższy niż określony w ust. 2 i 3.
5.
Za pracę w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) oraz w dzień ustalony w rozkładzie czasu pracy dla danego pracownika jako dodatkowy dzień wolny od pracy, zamiast dodatku, o którym mowa w ust. 1-4, przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy.
(skreślony).
Pracownikom przysługują na zasadach określonych odrębnymi przepisami:
1)
nagrody jubileuszowe,
2)
jednorazowa odprawa pieniężna z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką.
1.
Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym obniżono kategorię zaszeregowania, nie mogą otrzymać wynagrodzenia zasadniczego w kwocie niższej od określonej w umowie o pracę na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
Jeżeli w dniu wejścia w życie rozporządzenia pracownik otrzymywał dodatek, tzw. deficytowy lub wiejski, stawka wynagrodzenia zasadniczego dla tego pracownika, ustalona na podstawie niniejszego rozporządzenia, powinna uwzględniać kwotę tego dodatku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1992 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  15 TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaMiesięczna kwota w zł
12
I400 - 525
II406 - 535
III413 - 550
IV420 - 570
V427 - 595
VI434 - 625
VII441 - 670
VIII450 - 715
IX460 - 765
X470 - 815
XI480 - 865
XII495 - 925
XIII515 - 995
XIV540 - 1.075
XV580 - 1.155
XVI635 - 1.235
XVII690 - 1.315
XVIII750 - 1.405
XIX810 - 1.495
XX875 - 1.595
XXI940 - 1.705
XXII1.015 - 1.815

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  16 TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY

I. Pracownicy działalności podstawowej
Lp.StanowiskoKategoria zaszerego-

wania

123
1Państwowy wojewódzki inspektor sanitarnyXXI-XXII
2Państwowy terenowy (portowy) inspektor sanitarny

Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa w zakładzie o obszarze działania: ogólnokrajowym, ponadwojewódzkim lub międzywojewódzkim

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa w zespole zakładów

Ordynator

Kierownik apteki zakładowej ze specjalizacją II stopnia

Kierownik działu diagnostyki medycznej

XX-XXI
3Zastępca kierownika zakładu (jednostki organizacyjnej zespołu zakładów) do spraw lecznictwa nie wymieniony w lp. 2

Zastępca ordynatora

Kierownik apteki zakładowej nie wymieniony w lp. 2

Kierownik: działu nie wymieniony w lp. 2, pracowni i innych komórek organizacyjnych

Naczelna pielęgniarka w zakładach wymienionych w lp. 2, w zespole zakładów oraz w zakładzie obejmującym opieką ponad 30 tys. osób

XIX-XX
4Zastępca kierownika komórki organizacyjnej wymienionej w lp. 3

Zastępca kierownika apteki zakładowej

Starszy asystent

Starszy specjalista

XVIII-XIX
5Zastępczyni naczelnej pielęgniarki w zakładach wymienionych w lp. 2 oraz w zespole zakładów

Asystent

Specjalista

Specjalista terapii uzależnień

Inspektor ochrony radiologicznej Io

XVII-XVIII
6Młodszy asystentXVI-XVII
7Lekarz w pierwszym roku pracy

Farmaceuta w pierwszym roku pracy

XV
8Starszy felczer, felczerXVI
Przełożona pielęgniarek szpitala, wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, przychodni specjalistycznej o zasięgu wojewódzkim, przychodni rejonowej i przychodni specjalistycznej, obejmujących opieką ponad 20 tys. osób

Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej

Kierownik zespołu techników medycznych

Inspektor ochrony radiologicznej IIo i IIIo

XV-XVI
9Zastępczyni przełożonej pielęgniarek szpitala lub wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego

Pielęgniarka (położna) koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka (położna) oddziałowa

Zastępczyni pielęgniarki (położnej) oddziałowej

Zastępca kierownika zespołu techników medycznych

Specjalistka pielęgniarka (położna)

Specjalista technik dentystyczny

Specjalista technik radioterapii

Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa

Perfuzjonista

Kapelan szpitalny

XIV-XV
10Kierownik komórki organizacyjnej z wykształceniem średnim

Starsza: pielęgniarka, położna, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa

Starsza: higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna

Starszy: technik medyczny, instruktor higieny, instruktor terapii zajęciowej

Starszy: instruktor terapii uzależnień

Starszy dyspozytor w pogotowiu ratunkowym

Starszy ratownik medyczny

XIII-XIV
11Pielęgniarka, położna, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa

Higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna

Technik medyczny, instruktor higieny, instruktor terapii zajęciowej

Dyspozytor w pogotowiu ratunkowym

Ratownik medyczny

Starszy: ortoptysta, statystyk medyczny, pracownik socjalny i inni z wykształceniem średnim zawodowym, nie wymienieni w lp. 10

XII-XIII
12Instruktor terapii uzależnień, ortoptysta, opiekunka dziecięca, dietetyczka i inni z wykształceniem średnim zawodowym, nie wymienieni w lp. 11XI-XII
13Starsza: Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna i inni z wykształceniem średnim

Statystyk medyczny

Asystentka pielęgniarska

X-XI
14Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna i inni z wykształceniem średnim

Sanitariusz szpitalny

IX-X
15Wykwalifikowana pomoc dentystyczna, dezynfektor, laborant inni z przeszkoleniem zawodowymVIII-IX
16Pracownicy z wykształceniem podstawowym przyuczeni do wykonywania zawoduVII-VIII

II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni

1Kierownik zakładu o obszarze działania ogólnokrajowym, ponadwojewódzkim, wojewódzkim lub międzywojewódzkim

Kierownik zespołu zakładów

XXI-XXII
2Zastępca kierownika zakładu wymienionego w lp. 1

Zastępca kierownika zespołu zakładów

Kierownik jednostki organizacyjnej zespołu zakładów

Główny księgowy zakładów wymienionych w lp. 1

Kierownik zakładu (z wyjątkiem wymienionych w lp. 1 i 4)

XX-XXI
3Główny księgowy zakładów wymienionych w lp. 2

Zastępca kierownika zakładu wymienionego w lp. 2

Zastępca kierownika jednostki organizacyjnej zespołu zakładów

XIX-XX
4Kierownik zakładu: leczniczo-wychowawczego, opiekuńczo-leczniczego, opiekuńczo-rehabilitacyjnego, żłobka

Zastępca głównego księgowego zakładów wymienionych w lp. 1 i 2

XVIII-XIX
5Zastępca kierownika zakładu wymienionego w lp. 4

Główny księgowy w zakładach wymienionych w lp.4

Radca prawny

XVII-XVIII
6Kierownik komórki organizacyjnej

Asystent kierownika zakładu

Główny specjalista

Zastępca głównego księgowego zakładów wymienionych w lp.4

XV-XVI
7Starszy specjalista, starszy informatykXIV-XV
8Specjalista, informatyk

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

XIII-XIV
9Starszy: inspektor, księgowy, mistrz, rewident zakładowy

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Technik informatyk

XII-XIII
10Mistrz, inspektor, księgowy, starszy kasjerXI-XII
11Starszy referent

Kierownik kancelarii

Starszy magazynier

Kasjer, intendent

X-XI
12Referent, archiwista, sekretarkaIX-X
13MagazynierVIII-IX
14Starsza maszynistka

Maszynistka, telefonistka

VII-VIII

III. Pracownicy gospodarczy i obsługi

1Konserwator urządzeń technicznych

Starszy mistrz w zawodzie

Laborant w kotłowni

X-XII
2Palacz, mistrz w zawodzieIX-XI
3Pracownik wykwalifikowany na stanowisku robotniczym

Pomocnik palacza

VIII-X
4Pracownik przyuczony na stanowisku robotniczym, robotnik gospodarczyVI-VII
5Dozorca, strażnik i inni pracownicy z wykształceniem podstawowymIII-V
6Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczenia do zawoduII-III

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  17 WYKAZ STANOWISK KIEROWNICZYCH I STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.Stanowisko Dodatek funkcyjny -procent od wynagrodzenia zasadniczego
I. Pracownicy działalności podstawowej
1Państwowy inspektor sanitarny do 50 %
2Zastępca kierownika zakładu (zespołu zakładów, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów) do spraw lecznictwa

Ordynator

Kierownik komórki organizacyjnej

Kierownik apteki zakładowej

Naczelna pielęgniarka

do 45 %
3Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskimdo 40 %
4Zastępca ordynatora

Zastępca kierownika komórki organizacyjnej

Zastępca kierownika apteki zakładowej

Zastępczyni naczelnej pielęgniarki

Przełożona pielęgniarek

do 35 %
5Zastępczyni przełożonej pielęgniarek

Pielęgniarka (położna) koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek i położnych

Pielęgniarka (położna) oddziałowa

Kierownik zespołu techników medycznych

Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej

do 25 %
6Zastępczyni pielęgniarki (położnej) oddziałowej

Zastępca kierownika zespołu techników medycznych

do 20%
II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni
1Kierownik zakładu (zespołu zakładów, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów) do 50 %
2Zastępca kierownika zakładu (zespołu zakładów, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów)

Główny księgowy

do 45 %
2aRadca prawnydo 45%
3Zastępca głównego księgowegodo 30 %
4Kierownik komórki organizacyjnej do 25 %

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  18 RODZAJE SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ, ZA KTÓRYCH WYKONYWANIE PRZYSŁUGUJE ODRĘBNE WYNAGRODZENIE, ORAZ ZASADY JEGO PRZYZNAWANIA

Część I
Lp. Zadanie Wynagrodzenie kwota w zł
11) Wykonanie sekcji zwłok, łącznie ze sporządzeniem protokołu:
a) lekarz spoza zakładu pracy

- ze specjalizacją co najmniej I stopnia w zakresie patomorfologii

do 8
- odbywający specjalizację I stopnia w zakresie patomorfologii lub mający uprawnienia do 6
b) lekarz zatrudniony w zakładzie pracy w innej komórce organizacyjnej niż pracownia anatomopatologiczna:
- ze specjalizacją co najmniej I stopnia w zakresie patomorfologii do 6
- odbywający specjalizację I stopnia w zakresie patomorfologii lub mający uprawnienia do 5
2) Pobranie wycinków przy sekcji zwłok do badań histopatologicznych do 1
3) Prace pomocnicze przy sekcji zwłok do 2
2Opieka nad przewlekle chorymi psychicznie i umysłowo upośledzonymi, sprawowana w ramach hospitalizacji domowej (za zadania wykonywane poza godzinami pracy miesięcznie)
1) lekarz psychiatra opiekujący się:
a) 10 - 25 chorymi do 14
b) powyżej 25 chorymi do 20
2) pielęgniarka opiekująca się:
a) 10 - 15 chorymi do 8
b) powyżej 15 chorymi do 12
3) pracownik socjalny sprawujący opiekę nad:
a) 10 - 40 chorymi do 7
b) powyżej 40 chorymi do 10
3Odczytanie i opis:
a) zdjęcia małoobrazkowego do 0,30
b) elektrokardiogramu do 0,60
4Badanie przeprowadzone przez lekarza sądowego
a) w miejscu przyjęć lekarza do 1
b) w domu chorego do 1,80
Za badanie przeprowadzone w niedzielę lub święto przysługuje podwójna stawka wynagrodzenia
5Prace techniczne wykonywane ponad 170 jednostek obliczeniowych w pracowniach stomatologicznych (za jednostkę obliczeniową) do 2,50
6Planowa opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą szkolną:
1) w mieście do 100
2) na wsi:
a) do 150 uczniów do 100
b) powyżej 150 uczniów do 120
6aOpieka ortodontyczna nad dziećmi i młodzieżą sprawowana przez lekarza ortodontę (miesięcznie)do 100
7Udział w komisyjnym badaniu i stwierdzeniu śmierci osobniczej:
1) lekarz neurolog lub lekarz neurochirurg do 7
2) lekarz anestezjolog do 7
3) lekarz specjalista w dziedzinie patomorfologii lub lekarz wyznaczony przez właściwy terenowo zakład medycyny sądowej akademii medycznej do 7
8Wykonanie zespołu czynności związanych z przeszczepieniem jednej nerki ( w ośrodku wykonującym ponad 15 przeszczepień rocznie) do 500
9Wykonanie zespołu czynności związanych z przeszczepieniem serca do 1.000
10Wykonanie zespołu czynności związanych z przeszczepieniem serca i płuc do 1.000
11Wykonanie operacji serca w krążeniu pozaustrojowym (w ośrodku wykonującym ponad 150 operacji rocznie na jednej sali operacyjnej) do 600
12Przezskórne, wewnątrztętnicze rozszerzenie naczyń wieńcowych (za każdy zabieg w ośrodku wykonującym ponad 100 zabiegów plastycznych na naczyniach wieńcowych, zastawkach serca, aorcie i żyłach płucnych - w jednej pracowni) do 150
13Wykonanie zespołu czynności związanych z przeszczepieniem wątroby lub trzustki do 1.000
14Wykonanie zespołu czynności związanych z pobraniem gałki ocznej do przeszczepu jej tkanek i przeszczep rogówki do 200
15Wykonanie zespołu czynności związanych z transplantacją szpiku do 500
16Wykonanie zespołu czynności związanych z pobraniem i przygotowaniem allogenicznych przeszczepów biostatycznych
1) pobranie zastawki serca
a) lekarz do 12
b) pracownik medyczny z innym niż medyczne wyższym wykształceniem do 9,50
c) technik medyczny (laborant medyczny) do 6
2) pobranie tkanek innych niż wymienione w pkt 1
a) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne wyższym wykształceniem za pobranie:
- opony twardej do 2,50
- kości długich (4 sztuki) do 4,70
- talerza biodrowego (jednego) do 1,50
- mostka do 1,50
- żebra do 0,47
- skóry (o powierzchni 100 cm2) do 0,90
- nerwów i naczyń krwionośnych 2,50
- kostek słuchowych - jednostronnie 3
b) technik medyczny (laborant medyczny) za pobranie:
- opony twardej 1,20
- kości długich (4 sztuki) 2,50
- talerza biodrowego (jednego) 0,70
- mostka 0,70
- żebra 0,20
- skóry (o powierzchni 100 cm2) 0,70
- nerwów i naczyń krwionośnych 1,20
- kostek słuchowych - jednostronnie 1,20
3) protezowanie zwłok 3,60
4) przygotowywanie zastawki sercowej do przeszczepienia:
a) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne wyższym wykształceniem 17
b) technik medyczny (laborant medyczny) 6
5) przygotowanie kostek słuchowych do przeszczepienia:
a) lekarz 10
b) technik medyczny (laborant medyczny) 5
6) przygotowanie tkanek innych niż wymienione w pkt 4 i 5 do przeszczepienia (do jednego przeszczepu)
a) lekarz 0,50
b) technik medyczny (laborant medyczny) 0,25
c) pracownik niższego personelu działalności podstawowej 0,18
7) wykonanie oceny bakteriologicznej pobranej tkanki przed i po sterylizacji:
a) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne wyższym wykształceniem 0,50
b) technik medyczny (laborant medyczny) 0,25
8) wykonanie kwalifikacji sekcji i konsultacja przy pobieraniu tkanki ze zwłok ludzkich - lekarz patomorfologii lub lekarz specjalista z zakresu medycyny sądowej 5
9) konsultacje i pobranie tkanek zwierzęcych - lekarz 1,50
17Wykonanie badania wirusologicznego u dawcy narządów lub tkanek:
1) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne wyższym wykształceniem 5
2) technik medyczny (laborant medyczny) 1,50
18Wykonanie oceny bakteriologicznej pobranego narządu lub tkanek:
1) lekarz lub pracownik medyczny z innym niż medyczne wyższym wykształceniem 1
2) technik medyczny (laborant medyczny) 0,50
19Wykonanie operacji rewaskularyzacyjnych tętnic w ośrodku wykonującym ponad 100 operacji rocznie do 200
20Wykonanie zespołu zadań związanych z operacją wydłużenia kończyn, powyżej 20 operacji rocznie do 200
20aWykonanie zespołu zadań związanych z operacją wszczepienia implantów kręgosłupa (powyżej 100 rocznie)do 1.000
21Wykonywanie przez pracownika działalności podstawowej opieki zdrowotnej nad osobami zakażonymi wirusem HIV, zatrudnionego w:
1) oddziale detoksykacyjnym
2) poradni uzależnień lekowych, punkcie konsultacyjnym
3) ośrodku (oddziale) rehabilitacyjnym
4) oddziale dla chorych na AIDS i nosicieli wirusa HIV
5) pracowni w laboratorium, wykonującej badania w kierunku nosicielstwa HIV do 150
6) pracowni wykonującej badania diagnostyczne osobom zakażonym miesięcznie
22Udzielanie przez pracownika działalności podstawowej zatrudnionego w zakładzie (komórce) opieki stacjonarnej innym niż określony pod lp. 21 sporadycznie pomocy medycznej osobom zakażonym wirusem HIV - za każdy dzień - w którym była udzielana pomoc medyczna 3
23Udzielanie przez pracownika medycznego pomocy medycznej (ambulatoryjnej, doraźnej, diagnostycznej itp.) osobie zakażonej wirusem HIV 3

Część II

1. W razie wykonywania sekcji zwłok w miejscowości oddalonej co najmniej 25 km od miejscowości, w której lekarz jest zatrudniony, wynagrodzenie określone pod lp. 1 pkt 1 lit. a) i b) przysługuje w podwójnej wysokości.

2. Wynagrodzenie określone pod lp. 4 przysługuje za badania ustalone w rozporządzeniu Ministrów Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 października 1970 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby uczestników procesu w sprawach karnych (Dz. U. Nr 27, poz. 218).

3. Wynagrodzenie za wykonywanie zadań określonych pod lp. 5:

1) przysługuje technikowi dentystycznemu (uprawnionemu technikowi dentystycznemu), zatrudnionemu w poradni stomatologicznej, za wykonywanie każdej jednostki obliczeniowej ponad 510 jednostek kwartalnie: liczbę 510 jednostek obliczeniowych pomniejsza się w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy proporcjonalnie do czasu trwania tej nieobecności,

2) obliczane jest po upływie każdego kwartału,

3) może być wypłacone w formie zaliczki w wysokości 50% należności za wykonane jednostki obliczeniowe ponad 170 w pierwszym miesiącu kwartału oraz ponad 170 - w drugim,

4) przysługuje kierownikowi technicznemu pracowni stomatologicznej w wysokości średniego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych zadań, przypadającego na jednego technika dentystycznego (uprawnionego technika dentystycznego), zatrudnionego w kwartale stanowiącym okres obliczeniowy,

5) przysługuje kierownikowi technicznemu za wykonane przez niego dodatkowe zadania (prace techniczne) w dziedzinie stomatologii, z tym że liczbę 510 jednostek obliczeniowych pomniejsza się temu kierownikowi proporcjonalnie do czasu pracy przeznaczonego na wykonywanie zadań kierownika, określonego przez dyrektora zakładu pracy, a dodatkowego wynagrodzenia nie wlicza się do średniego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4.

4. (skreślony).

5. Wynagrodzenie określone pod lp. 6 może być przyznane lekarzowi stomatologowi wykonującemu zadania planowej opieki stomatologicznej, zatrudnionemu w poradni stomatologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także w innych poradniach stomatologicznych, pod warunkiem sprawowania udokumentowanej planowej opieki nad dziećmi i młodzieżą w rejonie działania poradni stomatologicznej, w ramach godzin wydzielonych na opiekę planową.

6. Indywidualne wynagrodzenie za wykonywanie zadań określonych pod lp. 8-15 i 19 przyznaje kierownik zespołu operującego w ramach stawki wynagrodzenia określonej za wykonanie zadań. Kierownikowi zespołu operującego indywidualne wynagrodzenie przyznaje ordynator. Jeżeli kierownikiem zespołu operacyjnego jest ordynator, jego wynagrodzenie powinno być ustalone wskaźnikiem procentowym w stosunku do stawki wynagrodzenia, a mianowicie za wykonanie zadania określonego: pod lp. 8-10%, pod lp. 9 i 10-15%, pod lp. 11-25%, pod lp. 12-20%, pod lp. 13-15%, pod lp. 14-20%, pod lp. 15-10% (lekarz koordynujący prace związane z transplantacją szpiku), pod lp. 19-25% i pod lp. 20-20%.

7. Indywidualne wynagrodzenie za wykonywanie zadań określonych pod lp. 21-23 przyznaje kierownik zakłady pracy.

8. Pracownikom pobierającym wynagrodzenie za wykonanie zadań określonych pod lp. 1, 2, 4, 6 i 7 przysługuje zwrot kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, jeżeli właściwy zakład nie zapewni przejazdu samochodem służbowym, a pracownikom pobierającym wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych pod lp. 6 pkt 2, używającym własnego pojazdu, przysługuje zwrot kosztów według zasad określonych w przepisach w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA OPIEKĘ REALIZOWANĄ WEDŁUG ZASADY WYBORU LEKARZA

1. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje lekarzowi:

1) za każdego pacjenta, który dokonał wyboru tego lekarza w poradni ogólnej, po przekroczeniu liczby podopiecznych 1.500,

2) za każde dziecko, do opieki nad którym lekarz został wybrany w poradni dla dzieci, przychodni rejonowej (ośrodku zdrowia), po przekroczeniu liczby podopiecznych 750.

2. Liczba podopiecznych, za którą lekarz otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, nie może przekroczyć 1.500 w poradni ogólnej i 750 w poradni dla dzieci.

3. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy pracujących w poradniach ogólnych i poradniach dla dzieci przychodni rejonowych (ośrodków zdrowia) wynosi:

1) miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za 100 pacjentów, którzy dokonali wyboru tego lekarza - w poradni ogólnej,

2) miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za 100 dzieci, do opieki nad którymi lekarz został wybrany - w poradni dla dzieci.

4. Pacjent ma prawo dokonać wyboru lekarza spośród wszystkich lekarzy zatrudnionych w poradni ogólnej i poradni dla dzieci przychodni rejonowej (ośrodku zdrowia).

5. Wybór lekarza następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez pacjenta, zawierającego deklarację woli pozostania pod opieką danego lekarza przez okres jednego roku (od chwili złożenia oświadczenia). Oświadczenie takie powinno zawierać: imię i nazwisko, wiek i adres pacjenta oraz imię i nazwisko wybranego lekarza, datę i własnoręczny podpis pacjenta lub rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

6. Oświadczenie jest dokumentem finansowym, na którego podstawie lekarz otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.

1 § 2 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1997 r. (Dz.U.98.3.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 1998 r.
2 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.
3 § 5 ust. 7 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.
4 § 5a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.
5 § 5a zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 października 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
6 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.24.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
7 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.24.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
8 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U.95.84.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.
9 § 8a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.
10 § 11 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U.95.84.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

11 § 11 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U.95.84.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.24.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

12 § 11 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.
13 § 13 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 października 1995 r. (Dz.U.95.122.594) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1995 r.
14 § 14 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1997 r. (Dz.U.98.3.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.
15 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1993 r. (Dz.U.93.41.190) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 października 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1995 r. (Dz.U.95.8.42) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U.95.84.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 października 1995 r. (Dz.U.95.122.594) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1995 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1996 r. (Dz.U.96.80.377) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.97.34.214) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 marca 1998 r. (Dz.U.98.42.254) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

16 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1993 r. (Dz.U.93.41.190) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1993 r.

- część pierwsza zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- część pierwsza zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U.95.84.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

17 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1993 r. (Dz.U.93.41.190) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1993 r.

- część pierwsza zmieniona przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1994 r.

- część I lp. 6 dodana przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U.95.84.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

- część II lp. 2a dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 marca 1998 r. (Dz.U.98.42.254) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1998 r.

18 Załącznik nr 4:

- część I zmieniona przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 2 lutego 1994 r. (Dz.U.94.21.75) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- część I poz. 6, 12 i 19 zmienione przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- część I zmieniona przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 października 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U.95.84.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.