§ 3. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1992.55.273 - OpenLEX

§ 3. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.
§  3.
1.
Wynagrodzenie zasadnicze określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.
2.
W razie zatrudnienia w niższym wymiarze czasu pracy niż wymieniony w ust. 1, wynagrodzenie zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.
3.
Stawki godzinowe oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za pełny wymiar czasu pracy przez:
1)
178 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi przeciętnie 42 godziny,
2)
170 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi przeciętnie 40 godzin,
3)
135 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi przeciętnie 31 godzin i 30 minut,
4)
112 - dla pracowników, których tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi przeciętnie 26 godzin i 15 minut.