§ 11. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. - Dz.U.1992.55.273 - OpenLEX

§ 11. - Zasady wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.273

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1998 r.
§  11.
1. 10
Za każdą godzinę pełnienia dyżuru zakładowego przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości stawki godzinowej nie niższej niż wynikająca z wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
1a. 11
Za każdą godzinę pełnienia dyżuru zakładowego w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% godzinowej stawki ustalonej na podstawie ust. 1. Dodatkowe wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.
2.
Za pełnienie dyżurów w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) oraz w dzień ustalony w rozkładzie czasu pracy dla danego pracownika jako dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 1 w podwójnej wysokości.
3.
Wynagrodzenie w podwójnej wysokości za dodatkowy dzień wolny od pracy nie przysługuje pracownikowi, który dyżury zakładowe pełni na warunkach pracy dodatkowej w zakładzie innym niż macierzysty.
4.
Pracownikowi, który nie uzyskał zwolnienia z godzin pracy przypadających po zakończeniu dyżuru zakładowego z powodu braku zastępstwa, za pracę w tych godzinach, jednak nie więcej niż za 6 godzin, przysługuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
5. 12
Pracownikowi pełniącemu dyżury zakładowe w innym zakładzie niż macierzysty, w razie nieudzielenia zwolnienia z godzin pracy po zakończeniu dyżuru, dodatek wypłaca zakład, w którym dyżur był pełniony, w wysokości 100% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
10 § 11 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U.95.84.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1995 r.

11 § 11 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U.95.84.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U.97.24.127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

12 § 11 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.125.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1994 r.