§ 5. - Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach... - Dz.U.2000.24.296 - OpenLEX

§ 5. - Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.24.296

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.
§  5.
1.
Pracownikowi przysługuje odprawa, z tytułu rozwiązania przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy, w wysokości:
1)
50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, krócej niż 6 miesięcy,
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co najmniej 6 miesięcy,
3)
300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co najmniej 3 lata.
2.
Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.