Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych... - Dz.U.2000.24.296 - OpenLEX

Zasady wynagradzania i inne świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.24.296

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 2000 r.
w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie stosuje się do:
1)
pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym:
a)
Prezesa Rady Ministrów,
b)
wiceprezesa Rady Ministrów,
c)
ministra,
d)
innego członka Rady Ministrów,
2)
doradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe inne niż wymienione w pkt 1

- zwanych dalej "pracownikami".

Wynagrodzenie pracowników składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska, dodatku funkcyjnego związanego z kierowaniem zespołem oraz dodatku za wieloletnią pracę.
Ustala się tabelę stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji pracowników, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
W zakresie dodatku specjalnego, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz funduszu nagród do pracowników stosuje się przepisy dotyczące pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej.
1.
Pracownikowi przysługuje odprawa, z tytułu rozwiązania przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy, w wysokości:
1)
50% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, krócej niż 6 miesięcy,
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co najmniej 6 miesięcy,
3)
300% miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony w gabinecie politycznym lub na stanowisku, o którym mowa w § 1 pkt 2, co najmniej 3 lata.
2.
Odprawę, o której mowa w ust. 1, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić pracownika z wymagań kwalifikacyjnych określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 2, poz. 8, z 1998 r. Nr 49, poz. 308 i z 1999 r. Nr 36, poz. 336).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

ZAŁĄCZNIK  1

TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW

Lp.StanowiskoKwota w złotychWymagane kwalifikacje
wynagrodzenie zasadniczedodatek funkcyjnywykształcenieliczba lat pracy
123456
1Szef gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów7.3702.130wyższe7
2Szef gabinetu politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, główny doradca Prezesa Rady Ministrów6.6902.030wyższe7
3Szef gabinetu politycznego ministra lub innego członka Rady Ministrów6.0701.810wyższe7
4Doradca w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów4.460-5.510-wyższe5
5Doradca w gabinecie politycznym wiceprezesa Rady Ministrów3.990-5.340-wyższe5
6Doradca w gabinecie politycznym ministra lub innego członka Rady Ministrów3.640-4.720-wyższe5
7Doradca lub pełniący funkcję doradcy osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe inne niż wymienione w lp. 1-33.480-4.260-wyższe5
8Asystent polityczny Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra lub innego członka Rady Ministrów oraz innej osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe2.590-3.170-wyższe2
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.34.391) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2003 r. (Dz.U.03.33.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 marca 2004 r. (Dz.U.04.45.417) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 lutego 2005 r. (Dz.U.05.34.307) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 2006 r. (Dz.U.06.38.260) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.73.429) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.