§ 2. - Zasady uznawania rzemieślników za świadczących usługi dla ludności lub rolnictwa oraz określenie działalności rzemieślników zrównanej z działalnością usługową w zakresie uprawnień rentowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.26.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1965 r.
§  2.
Właściwe do spraw przemysłu organy prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego obowiązane są do wystawiania rzemieślnikom zaświadczeń przeznaczonych dla organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do uznania rzemieślnika za świadczącego usługi dla ludności lub rolnictwa w rozumieniu § 1 ust. 2. Do żądania wydania takiego zaświadczenia uprawnione są także organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.