Zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.47.215

Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 27 kwietnia 1993 r.
w sprawie zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64) zarządza się, co następuje:
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o spółdzielni, rozumie się przez to spółdzielnię mieszkaniową prowadzącą gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
2.
Spółdzielni przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, dotacja z budżetu państwa na cele związane z utrzymaniem spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, zwana dalej "dotacją", przeznaczona na:
1)
częściowe pokrycie kosztów dostarczania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody do mieszkań spółdzielczych oraz do podłączonych do spółdzielczej sieci cieplnej domów jednorodzinnych i mieszkań w domach stanowiących własność prywatną,
2)
dofinansowanie kosztów remontów związanych z:
a)
usuwaniem wad technologicznych, o których mowa w uchwale nr 260 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1981 r. w sprawie usuwania wad w spółdzielczych budynkach mieszkalnych oraz likwidacji zaległości w wykonywaniu elewacji (Monitor Polski Nr 32, poz. 290 i z 1982 r. Nr 17, poz. 137), w budynkach, których montaż został zakończony do dnia 31 grudnia 1981 r.,
b)
instalacją grzejnikowych zaworów termostatycznych w mieszkaniach budynków oddanych do użytku przed dniem 1 lipca 1991 r. oraz wodomierzy ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach budynków oddanych do użytku przed dniem 1 stycznia 1992 r.,
c)
instalacją liczników ciepła, wraz z urządzeniami automatycznej regulacji w węzłach cieplnych budynków stanowiących własność spółdzielni.
3.
Dotacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie przysługuje, jeżeli opłaty od użytkowników lokali mieszkalnych za centralne ogrzewanie i dostawę ciepłej wody, pobierane, na podstawie odrębnych przepisów, według faktycznego kosztu tych usług, w pełni pokrywają koszty dostarczania energii cieplnej na potrzeby określone w ust. 2 pkt 1.
4.
Dotacja na cele określone w ust. 2 pkt 2 może być przyznana pod warunkiem pełnego sfinansowania potrzeb, o których mowa w ust. 2 pkt 1.
Kwotę dotacji, o których mowa w § 1 ust. 2:
1) 1
w pkt 1 - ustala się w wysokości różnicy między ponoszonymi przez spółdzielnię kosztami zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznych lub kosztami jej wytworzenia w urządzeniach własnych a opłatami wymierzonymi użytkownikom mieszkań według cen urzędowych, koszty zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznych lub koszty jej wytworzenia w urządzeniach własnych mogą być powiększone o poniesione przez spółdzielnie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1993 r. koszty konserwacji oraz bieżących napraw instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach w zakresie umożliwiającym ich prawidłowe funkcjonowanie,
2)
w pkt 2 - ustalają, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, wojewodowie w granicach kwot określonych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w stosunku do nakładów poniesionych przez spółdzielnie, z tym że w odniesieniu do zadań rozpoczynanych w 1993 r. wysokość dotacji na cele określone pod lit. a) nie może przekroczyć 80%, a pod lit. b) i c) - 50% nakładów poniesionych przez spółdzielnię.
1.
Minister Finansów, na wniosek Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa uzgodniony z Ministrem-Szefem Urzędu Rady Ministrów, dokonuje przeniesienia wydatków do budżetów wojewodów.
2.
Wojewodowie przekazują dotacje spółdzielniom i ustalają terminy rozliczeń dotacji przez spółdzielnie.
3.
Nadpłaty dotacji na cele określone w § 1 ust. 2 pkt 1 w rozliczeniach kwartalnych mogą być zaliczane przez spółdzielnię na poczet dotacji należnej na następny kwartał.
4.
W rozliczeniu rocznym oraz w rozliczeniu za kwartał, w którym nastąpiło zrównanie poziomu opłat wymierzonych użytkownikom lokali mieszkalnych według cen urzędowych z kosztami zakupu energii ze źródeł zewnętrznych lub kosztami jej wytworzenia w urządzeniach własnych, nadpłaty dotacji podlegają zwrotowi przez spółdzielnię na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.
5.
Do nadpłat dotacji w rozliczeniu rocznym w skali województwa mają zastosowanie przepisy w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
1.
Kwartalne rozliczenia z wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, wojewodowie przedstawiają Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału.
2.
Rozliczenie dotacji za 1993 r. wojewodowie przedstawiają Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie do dnia 15 lutego 1994 r.
3.
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przedstawia Ministrowi Finansów zbiorcze rozliczenia dotacji w ciągu 15 dni po terminie wyznaczonym dla wojewodów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r.

ZAŁĄCZNIK

Pieczęć jednostki

sporządzającej rozliczenie

ROZLICZENIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA SPÓŁDZIELCZYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ZA OKRES ..... 1993 R.

A.

Dotacja do centralnego ogrzewania i ciepłej wody

Lp.WyszczególnienieJednostka

miary

Centralne

ogrzewanie

Ciepła

woda

Razem
123456
1Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ogrzewanych centralnietys. m2xx
1.1w tym: objętych rozliczeniem według wskazań urządzeń pomiarowych"xx
2Przeciętna liczba osób zamieszkałych w lokalach objętych dostawą ciepłej wodyosobyxx
2.1w tym: objętych rozliczeniem według wskazań urządzeń pomiarowych"xx
3Koszt zakupu energii cieplnej ze źródeł zewnętrznych*)mln zł
4Koszt wytworzenia energii cieplnej w urządzeniach własnych*)"
5Łączne koszty dostarczania energii cieplnej *) (3+4)"
6Opłaty ustalone w formie stawek ryczałtowych"
7Opłaty według wskazań urządzeń pomiarowych"
8Opłaty ogółem (6+7)"
9Dotacja za okres sprawozdawczy (5-8)"
10Niedobór dotacji na dzień 1 stycznia 1993 r."xx
11Nadpłata dotacji na dzień 1 stycznia 1993 r."xx
12Odsetki za nieterminowe regulowanie faktur"xx
13Dotacja należna (9+10+12)"xx
14Dotacja otrzymana"xx
15Nadpłata (+) Niedobór (-) (14-13)"xx
*) W wierszach oznaczonych lp. 3-5 należy podawać wyłącznie koszty dotyczące lokali mieszkalnych.

B.

Dotacja do kosztów remontów

Lp.Rodzaj pracJednostka

miary

Koszty poniesione

przez spółdzielnie

Przyznana

dotacja

1Usuwanie wad technologicznychmln zł
2Instalacja grzejnikowych zaworów termostatycznych i wodomierzy"
3Instalacja liczników ciepła w węzłach cieplnych"
Razem
Opracował:

.............................. .....................

(imię i nazwisko, nr telefonu) (dyrektor/kierownik)

..........dnia .......

1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1993 r. (Dz.U.93.129.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1993 r.