Ustawa budżetowa na rok 1993.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.14.64

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 1993 r.

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 1993
z dnia 12 lutego 1993 r.

1.
Ustala się dochody

budżetu państwa w wysokości 433.500.000 mln zł

z tego:

1)
dochody podatkowe 356.800.000 mln zł

z tego:

a)
podatek obrotowy, podatek akcyzowy, podatek od towarów

i usług oraz podatki od wyrobów tytoniowych i od gier 178.000.000 mln zł

b)
podatek dochodowy od osób prawnych 61.000.000 mln zł
c)
podatek dochodowy od osób fizycznych 109.000.000 mln zł
d)
podatek od wzrostu wynagrodzeń 8.500.000 mln zł
e)
podatki zniesione 300.000 mln zł
2)
dochody niepodatkowe 67.800.000 mln zł

z tego:

a)
oprocentowanie kapitału w jednoosobowych spółkach

Skarbu Państwa i dywidendy 7.200.000 mln zł

b)
wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego 8.900.000 mln zł
c)
cło 33.500.000 mln zł
d)
wpłaty jednostek budżetowych 13.600.000 mln zł
e)
inne dochody 4.600.000 mln zł
3)
dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa 8.800.000 mln zł

4)
odsetki od udzielonych kredytów zagranicznych 100.000 mln zł.
2.
Ustala się wydatki budżetu państwa w wysokości 514.520.000 mln zł

z tego na:

1)
dotacje na finansowanie zadań gospodarczych 21.147.000 mln zł

z tego:

a)
dotacje przedmiotowe 7.160.000 mln zł
b)
dotacje podmiotowe 5.265.000 mln zł
c)
dotacje do inwestycji przedsiębiorstw 2.039.000 mln zł
d)
inne dotacje 6.683.000 mln zł
2)
ubezpieczenia społeczne 111.770.000 mln zł
3)
wydatki sfery budżetowej 291.009.060 mln zł

z tego:

a)
wydatki jednostek gospodarczych 24.787.060 mln zł
b)
nauka 8.968.300 mln zł
c)
oświata i wychowanie 46.364.460 mln zł
d)
szkolnictwo wyższe 11.798.700 mln zł
e)
kultura i sztuka 3.714.514 mln zł
f)
ochrona zdrowia 67.016.158 mln zł
g)
opieka społeczna 32.785.720 mln zł
h)
kultura fizyczna i sport 624.966 mln zł
i)
turystyka i wypoczynek 200.496 mln zł
j)
administracja państwowa i samorządowa 14.653.591 mln zł
k)
wymiar sprawiedliwości i prokuratura 7.640.300 mln zł
l)
bezpieczeństwo publiczne 18.630.100 mln zł
ł)
obrona narodowa 30.850.100 mln zł
m)
urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sadownictwa 2.236.637 mln zł
n)
koszty prywatyzacji majątku Skarbu Państwa 594.060 mln zł
o)
różna działalność 864.190 mln zł
p)
rezerwy celowe i wydatki nie rozdzielone 19.279.708 mln zł

w tym:

rezerwa na sfinansowanie podwyżek płac 13.720.000 mln zł

4)
obsługę zadłużenia zagranicznego 16.140.000 mln zł
5)
rozliczenia z bankami, obsługę długu krajowego i poręczeń 63.010.200 mln zł
6)
subwencje ogólne dla gmin 11.043.740 mln zł
7)
rezerwę ogólną Rady Ministrów 400.000 mln zł.
3.
Niedobór budżetu państwa na koniec roku 1993 ustala się na 81.020.000 mln zł.
4.
Saldo udzielonych i otrzymanych kredytów zagranicznych jest ujemne i wynosi - 6.700.000 mln zł.
5.
Upoważnia się Ministra Finansów do spłaty w 1993 r. długoterminowych zobowiązań budżetu państwa na kwotę 20.492.585 mln zł, z tego z tytułu:
1)
bonów wydanych dla PKO BP 440.000 mln zł
2)
skonwertowanych kredytów wojewódzkich 43.585 mln zł
3)
kredytów na inwestycje infrastrukturalne dla spółdzielni

mieszkaniowych 5.363.000 mln zł

4)
obligacji nominowanej w dolarach USA, seria C i D 7.600.000 mln zł
5)
weksli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (weksle od

nr 5 do nr 8 oraz od nr 5a do nr 8a) 5.313.200 mln zł

6)
przejętych zobowiązań wobec Narodowego Banku Polskiego,

wynikających z kredytu refinansowego udzielonego Bankowi

Przemysłowo - Handlowemu S.A. w Krakowie 1.732.800 mln zł.

6.
Niedobór budżetu państwa, ujemne saldo finansowania zagranicznego oraz spłata zobowiązań długoterminowych w kwocie 108.212.585 mln zł pokryte zostaną wzrostem zadłużenia w skarbowych papierach wartościowych i kredytach.
7.
Ustala się dopuszczalny przyrost zadłużenia na koniec roku 1993 z następujących tytułów:
1)
skarbowych papierów wartościowych o okresie wykupu poniżej

jednego roku oraz kredytów w bankach komercyjnych - o kwotę 90.000.000 mln zł

2) 1
bonów skarbowych zakupionych przez Narodowy Bank

Polski - o kwotę - w ujęciu kasowym - 30.000.000 mln zł

3)
obligacji pożyczek państwowych o okresie wykupu nie krótszym

niż jeden rok, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 - o kwotę 20.000.000 mln zł.

8.
Przyrost zadłużenia z tytułów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 3, może być w ciągu roku wyższy o 5%.
1.
Upoważnia się Ministra Finansów do emisji:
1)
obligacji kolejnych serii państwowej pożyczki jednorocznej i państwowej pożyczki trzyletniej, na warunkach jak w 1992 r.,
2)
obligacji pożyczek państwowych o terminie wykupu od jednego roku, o oprocentowaniu zmiennym lub stałym,
3)
obligacji państwowej pożyczki uzupełniającej do obligacji państwowej pożyczki trzyletniej wyemitowanej w 1992 r., na łączną kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 7.000.000 mln zł a wartością nominalną sprzedanych obligacji państwowej pożyczki trzyletniej,
4)
oprocentowanych obligacji konwersyjnych na pokrycie zadłużenia budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim, powstałego w latach 1989-1991, które od 1995 r. podlegać będą wykupowi przez dwadzieścia lat - do kwoty 24.382.700 mln zł.
2.
Łączna wartość nominalna obligacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć kwoty 24.000.000 mln zł.

Upoważnia się Ministra Finansów do emisji obligacji restrukturyzacyjnych na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków do kwoty 21.000.000 mln zł, o ile na podstawie odrębnych przepisów zostanie wszczęta restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków.

Minister Finansów, w drodze zarządzenia, określi warunki emisji obligacji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 i w art. 3, a w szczególności wysokość poszczególnych emisji, wysokość i sposób oprocentowania, terminy wykupu i płatności odsetkowych oraz terminy przedawnienia.

Dochody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych jednostek gospodarki pozabudżetowej wyrażają się następującymi kwotami:

1)
dochody własne stanowią kwotę 15.845.151 mln zł
2)
dotacje z budżetu (bez dotacji na inwestycje) stanowią kwotę 3.450.377 mln zł
3)
wydatki, bez wpłat do budżetu, stanowią kwotę 17.937.616 mln zł
4)
wpłaty do budżetu stanowią kwotę 999.888 mln zł.
1.
Ustala się dochody i wydatki budżetu państwa oraz gospodarki pozabudżetowej dla poszczególnych części budżetu państwa i dla wojewodów na 1993 r. zgodnie z załącznikiem nr. 1.
2.
Ustala się plany dochodów i wydatków państwowych funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
3.
Wykaz inwestycji centralnych realizowanych w 1993 r. zawiera załącznik nr 3.
1.
Ustala się dotacje dla jednostek niepaństwowych na zadania państwowe realizowane przez te jednostki w wysokości 2.103.821 mln zł.
2.
Podział kwoty, o której mowa w ust. 1, na poszczególne części i działy klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1.
1.
Ustala się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, w łącznej wysokości 11.062.042 mln zł.
2.
Podział kwoty, o której mowa w ust. 1, na poszczególne części i działy klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1.
1.
Ustala się ogólną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 7.160.000 mln zł.
2.
Zakres wyrobów i usług objętych dotacjami, o których mowa w ust. 1, oraz kwoty dotacji określa załącznik nr 4.
1.
Upoważnia się Radę Ministrów do zwiększenia wydatków budżetu państwa i zwiększenia, o tę samą kwotę, niedoboru budżetu państwa, w wypadku otrzymania kredytów zagranicznych przeznaczonych na:
1)
inwestycje w dziale ochrona zdrowia, do wysokości równowartości w złotych kwoty 200 mln dolarów USA,
2)
wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw, do wysokości równowartości w złotych kwoty 150 mln dolarów USA.
2.
Realizacja zwiększonych wydatków, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po przekazaniu kwoty zaciągniętego kredytu na rachunek budżetu państwa, w wysokości nie przekraczającej tej kwoty.

Ustala się dotacje na częściowe sfinansowanie:

1)
kosztów niektórych zadań w zakresie postępu biologicznego w rolnictwie, upowszechniania doradztwa rolniczego, zwalczania zakaźnych chorób zwierząt, monitoringu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, usług geodezyjnych, wapnowania, chemizacji rolnictwa, utrzymania urządzeń melioracji podstawowych, dla spółek wodnych realizujących zadania melioracyjne oraz ogrzewania warsztatów szkolnych gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych, wykorzystywanych na cele dydaktyczne - w wysokości 2.626.499 mln zł,
2)
nakładów inwestycyjnych w zakresie:
a)
zaopatrzenia wsi w wodę i budowy urządzeń ściekowych w kwocie 485.800 mln zł,
b)
melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych w kwocie 719.200 mln zł.
1.
Ustala się dotację przedmiotową na dopłaty do produkcji rolniczej, zwaną dalej dopłatami, rekompensującą częściowo skutki zmian cen oleju napędowego zakupionego na cele związane bezpośrednio z produkcją rolniczą, w kwocie 1.500.000 mln zł.
2.
Dopłaty przysługują podmiotom gospodarczym, prowadzącym gospodarstwa rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3.
Dopłaty są wypłacane przez urzędy gmin za okresy sześciomiesięczne począwszy od października 1992 r., nie później niż do końca pierwszego miesiąca po zakończeniu okresu, za który dokonywana jest dopłata.
4.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, stawki dopłat, zasady obliczania, tryb przekazywania i rozliczania dopłat oraz kosztów ich wypłacania.
1.
Ustala się dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych na cele związane z utrzymaniem spółdzielczych zasobów mieszkaniowych w wysokości 5.600.000 mln zł.
2.
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
1)
w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1,
2)
dokona podziału kwoty, o której mowa w ust. 1, na poszczególne województwa.
3.
Podział i tryb przekazywania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych ustalają wojewodowie.

Koszty prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, o których mowa w części 14 w dziale 97 załącznika nr 1 do ustawy budżetowej na 1993 r., nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej sumę 320.000 mln zł oraz 4% zrealizowanych w 1993 r. dochodów z prywatyzacji kapitałowej.

Upoważnia się wojewodów do przekazania 25% dochodów uzyskanych ze sprzedaży obiektów zwolnionych przez wojska rosyjskie, które czasowo stacjonowały w Rzeczypospolitej Polskiej, na dochody środków specjalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ochrony tych obiektów, wyceny oraz organizacji sprzedaży.

Ze środków budżetu państwa zostaną wykupione należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych w kwocie 9.750.000 mln zł.

Ustala się dotację podmiotową na częściowe finansowanie kosztów bieżącego utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej w kwocie 3.250.000 mln zł.

1.
Ustala się etaty Policji w liczbie 97.014 stanowisk, w tym:
1)
w korpusie oficerów 21.000 stanowisk,
2)
w korpusie aspirantów 27.000 stanowisk,
3)
w korpusie podoficerów 49.014 stanowisk.
2.
Minister Spraw Wewnętrznych może przemieszczać stanowiska pomiędzy poszczególnymi korpusami.

Minister Finansów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, może dokonać przeniesienia środków na uposażenia żołnierzy z działu obrona narodowa do działu administracja państwowa z przeznaczeniem na uposażenia żołnierzy i wynagrodzenia pracowników cywilnych pełniących służbę i zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej.

1.
Państwowe jednostki budżetowe zaliczane do działów: oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia - mogą przeznaczać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, uzyskiwane dochody na środki specjalne, z których mogą pokrywać:
1)
koszty działalności podstawowej, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tej działalności,
2)
koszty uzyskania dodatkowych przychodów, do wysokości tych przychodów.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu nadzoru bieżącego i zapobiegawczego.
3.
Dochody, o których mowa w ust. 1, nie mogą pochodzić z tytułów:
1)
sprzedaży składników majątkowych,
2)
świadczenia usług związanych z prowadzeniem na terenie państwowej jednostki budżetowej działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami tytoniowymi lub napojami alkoholowymi.
1.
Upoważnia się:
1)
Ministra Finansów do dokonywania - na wniosek wojewody i po zasięgnięciu opinii Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów oraz zainteresowanych ministrów - przeniesień wydatków między działami w ramach budżetu wojewody,
2)
wojewodów do utworzenia w układzie wykonawczym budżetu rezerwy w wysokości 1% wydatków ogółem budżetu wojewody.
2.
W przypadkach, o których mowa w:
1)
ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 45 ust. 1,
2)
ust. 1 pkt 2, nie stosuje się postanowień art. 6 ust. 2

ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz. 421, Nr 107, poz. 464 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 322).

3.
O przeniesieniach z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wojewodowie informują Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów oraz Ministra Finansów.

Upoważnia się Ministra Finansów do refundacji Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych kwoty odpowiadającej różnicy między składką na ubezpieczenie społeczne w wysokości powszechnie obowiązującej a składką na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych bezpośrednio w produkcji rolniczej w charakterze członków spółdzielni lub pracowników.

1.
Upoważnia się dysponentów części budżetu państwa, w których zostały zaplanowane niepodatkowe dochody budżetu państwa, do:
1)
odpłatnego zlecania poboru niepodatkowych należności budżetu państwa jednostkom organizacyjnym innym niż organy administracji państwowej, z zastrzeżeniem, że pobór będzie dokonany w terminie lub łącznie z odsetkami za zwłokę,
2)
przeznaczenia do 3% dochodów zrealizowanych w trybie określonym w pkt 1 na pokrycie kosztów związanych z poborem tych dochodów.
2.
Jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w procesie pozyskiwania przychodów stanowiących zagraniczne źródło finansowania wydatków budżetu państwa przysługuje prowizja do 0,5% kwot zrealizowanych kredytów zagranicznych na pokrycie kosztów związanych z pozyskiwaniem tych kredytów.
3.
Minister Finansów określi, w drodze zarządzenia, wysokość i warunki otrzymania prowizji, o której mowa w ust. 2.
1.
Na podwyżki wynagrodzeń osobowych w sferze budżetowej oraz na podwyżki uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy przeznacza się:
1)
na podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników sfery budżetowej - kwotę 8.230.100 mln zł,
2)
na podwyżki uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy oraz kandydatów i żołnierzy niezawodowych - kwotę 2.461.300 mln zł,
3)
na podwyżki wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych i prokuratorów - kwotę 145.200 mln zł.
2.
Podwyższenie wynagrodzeń i uposażeń, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem 1 kwietnia i 1 września 1993 r.

Ustala się łączną kwotę zobowiązań, które w 1993 r. mogą być objęte poręczeniami udzielonymi na podstawie art. 23 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe, w wysokości 8.000.000 mln zł.

Narodowy Bank Polski w 1993 r. dokonuje wpłat z zysku do budżetu państwa za okresy miesięczne i kwartalne; ostateczne rozliczenie tych wpłat nastąpi w terminie określonym w art. 77 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360 i z 1993 r. Nr 6, poz. 29).

W 1993 r. nie stosuje się przepisu art. 34 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim.

1.
Ustala się dotacje celowe na zadania własne gmin w wysokości 3.048.000 mln zł, z tego na:
1)
pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. Nr 103, poz. 446) 1.550.000 mln zł

2)
inwestycje w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem 137.000 mln zł
3)
inwestycje gmin 861.000 mln zł

z tego:

a)
budowa metra linii Kabaty-Huta Warszawa 500.000 mln zł
b)
budowa oczyszczalni ścieków "Klimzowiec" w Chorzowie 45.000 mln zł
c)
budowa oczyszczalni ścieków "Radocha" w Sosnowcu 40.000 mln zł
d)
budowa oczyszczalni ścieków w Łodzi 100.000 mln zł
e)
budowa oczyszczalni ścieków w Gdyni-Dębogórze 86.000 mln zł
f)
budowa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju w Poznaniu 70.000 mln zł
g)
oczyszczalnia ścieków w Zamościu 20.000 mln zł
4)
zadania z zakresu pomocy społecznej 500.000 mln zł.
2.
Upoważnia się wojewodów do ustalania lub zwiększania, w ramach kwot przewidzianych w ustawie dla danej części i działu, dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gmin; o dokonanych zmianach wojewodowie informują Ministra Finansów.

Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy od zakładów pracy oraz osób nie będących pracownikami zakładów pracy, a podlegających ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu innej pozarolniczej działalności, w wysokości 3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne.

Ustala się stopę procentową dla naliczenia dywidendy obligatoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27) w wysokości 10%.

Dochody uzyskane ze sprzedaży lub likwidacji sprzętu pozostającego na wyposażeniu jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i jednostek służby więziennej w 80% przeznacza się na pokrycie kosztów sprzedaży lub likwidacji i zakup nowego sprzętu, a w 20% przekazuje się do budżetu państwa.

1.
Z budżetu państwa może być udzielona dopłata na spłatę części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych w 1993 r. na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, skup i przechowywanie zapasów płodów rolnych i ryb morskich, postęp biologiczny w rolnictwie, zakup ziemi na cele rolnicze, nakłady inwestycyjne na zagospodarowanie ziemi i realizację celów ekologicznych, zakup wózków inwalidzkich, samochodów dla inwalidów oraz osób opiekujących się inwalidami i osobami niepełnosprawnymi.
2.
Do czasu wydania przepisów regulujących zasady udzielania dopłat, o których mowa w ust. 1, zobowiązania budżetu państwa z tytułu dopłat do należnego bankom oprocentowania od kredytów, udzielanych w 1993 r., będą realizowane na zasadach rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
3.
Zobowiązania budżetu państwa w 1993 r. z tytułu dopłat do należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielonych przed dniem 1 stycznia 1993 r. na podstawie przepisów rozporządzeń Rady Ministrów:
1)
z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1991 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów (Dz. U. Nr 50, poz. 217),
2)
z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1992 (Dz. U. Nr 24, poz. 102),

odnoszące się do kredytów udzielonych na wdrożenie postępu biologicznego w rolnictwie, zakup ziemi na cele rolnicze oraz nakłady inwestycyjne na jej zagospodarowanie w okresie 5 lat od daty jej nabycia, realizację celów ekologicznych, skup i przechowywanie zapasów płodów rolnych ze zbiorów 1992 r. do 30 września 1993 r., zakup wózków inwalidzkich dla inwalidów i osób opiekujących się inwalidami i osobami niepełnosprawnymi - realizowane są w trybie i na warunkach określonych w wymienionych rozporządzeniach.

Do nie uiszczonych należności na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki przez podmioty, które były określone w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Centralnym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (Dz. U. Nr 25, poz. 134 i Nr 64, poz. 389), stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 53, poz. 251).

1.
Minister Finansów może przeznaczyć środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa, którymi - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 1988 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) - gospodaruje Fundusz Wczasów Pracowniczych, na likwidację skutków finansowych powstałych w wyniku zaprzestania dotowania tej jednostki z budżetu państwa.
2.
Minister Finansów na wniosek dyrektora naczelnego Funduszu Wczasów Pracowniczych wyraża zgodę na sprzedaż składników majątkowych, o których mowa w ust. 1.
3.
Sprzedaży składników majątkowych, o których mowa w ust. 2, dokonuje dyrektor naczelny Funduszu Wczasów Pracowniczych. Różnicę pomiędzy dochodami ze sprzedaży a środkami przeznaczonymi na likwidację skutków wymienionych w ust. 1 oraz kosztami sprzedaży przekazuje się do budżetu państwa.
1.
Upoważnia się Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej ogólnej i specjalnej, które będą przekazane do wykonywania organom samorządu terytorialnego we wskazanych miastach wraz ze środkami finansowymi.
2.
Przekazanie zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze porozumienia pomiędzy właściwymi organami administracji rządowej a organami wskazanych miast.
3.
Nadzór nad działalnością komunalną w zakresie przekazanych zadań i kompetencji sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, chyba że w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów postanowi inaczej.
1.
W 1993 r.:
1)
ustalenie wysokości zwaloryzowanej emerytury i renty następuje przez jej obliczenie od kwoty równej 91% przeciętnego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji - przy zastosowaniu wskaźnika wysokości świadczenia,
2)
w celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty mnoży się przez kwotę równą 91% przeciętnego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatnio przeprowadzonej waloryzacji, która stanowi kwotę bazową przy obliczaniu wysokości świadczeń,
3)
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 14 roboczego dnia drugiego miesiąca kwartału, kwoty najniższej emerytury i renty, jeżeli został spełniony warunek do waloryzacji emerytur i rent,
4)
emeryturę i rentę inwalidzką zawiesza się w całości w razie osiągania wynagrodzenia lub dochodu z tytułów, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 i z 1992 r. Nr 21, poz. 84), w kwocie miesięcznie wyższej niż 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
5)
w wypadku osiągania wynagrodzenia lub dochodu z tytułów, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 4, w wysokości przekraczającej miesięcznie 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej niż 120% tej kwoty, emerytura i renta inwalidzka I i II grupy ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia nie większą niż określona w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w pkt 4, a renta inwalidzka III grupy o kwotę przekroczenia, lecz nie więcej niż o 75% kwoty określonej w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w pkt 4,
6)
renta rodzinna przysługująca więcej niż jednej osobie ulega zmniejszaniu, jeżeli jedna lub kilka z osób uprawnionych do renty osiąga miesięcznie wynagrodzenie lub dochód w kwocie wyższej od 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.
W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje się art. 7 ust. 5 pkt 4, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 i art. 24 ust. 1, 3, 4 i 7 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
1.
W 1993 r.:
1)
podstawę wymiaru renty inwalidzkiej i renty rodzinnej przysługującej na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i z 1992 r. Nr 21, poz. 84) ustala się od kwoty równej 91% przeciętnego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatnio przeprowadzonej waloryzacji na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin; podwyższenie kwoty podstawy wymiaru następuje od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja,
2)
ustalenie wysokości renty następuje przez pomnożenie podwyższonej, w myśl pkt 1, podstawy wymiaru przez stawkę wymiaru świadczenia; realizacja podwyżki renty następuje od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.
2.
W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 1, 2 i 5 ustawy, o której mowa w ust. 1.
1.
W 1993 r. odpis na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od funduszu emerytalno-rentowego wynosi 1.132.120 mln zł.
2.
W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje się art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 45, poz. 199, Nr 103, poz. 448, Nr 104, poz. 450 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 58, poz. 280).

W ustawie z dnia 30 grudnia 1992 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1)
) w art. 3 skreśla się ust. 2-4 oraz oznaczenie ust. 1,
2)
w art. 4 w ust. 3 skreśla się wyrazy "ust. 1",
3)
w art. 5 w pkt 4 wyrazy "o których mowa w pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "wynagrodzeń osobowych".
1.
Minister Finansów przeznaczy, z zastrzeżeniem ust. 3, środki pochodzące ze spłaty należności pozostałych po zniesieniu Centralnego Funduszu Turystyki i Wypoczynku na utworzenie specjalnej linii kredytowej na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć w dziedzinie turystyki.
2.
Zasady udzielania kredytów ze środków, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze zarządzenia, Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
3.
Środki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być większe niż 100.000 mln zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r., z tym że przepisy art. 36-39 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 ust. 7 pkt 2 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 10 listopada 1993 r. (Dz.U.93.109.487) zmieniającej nin.ustawę z dniem 18 listopada 1993 r.