Zasady realizacji przedpłat na samochody osobowe. - Dz.U.1996.156.776 - OpenLEX

Zasady realizacji przedpłat na samochody osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.156.776

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2022 r.

USTAWA
z dnia 20 grudnia 1996 r.
o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

1. 
Osoby, które w 1981 r. wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 i dotychczas samochodu nie odebrały, mają prawo do zwrotu wniesionych wkładów wraz z oprocentowaniem oraz otrzymania rekompensaty w wysokości 1 :
1)
16 400,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;
2)
23 240,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.
2. 
Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ulegają co kwartał waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w minionym kwartale w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony kwartał. Waloryzacja jest dokonywana począwszy od kwartału następującego po kwartale, w którym weszła w życie niniejsza ustawa.
3. 
Minister Finansów, w drodze obwieszczenia ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", określa, przed rozpoczęciem każdego kwartału, wysokość kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem ust. 2, zaokrąglając te kwoty do pełnych złotych.
4. 
Rekompensatę określoną w ust. 1 wypłaca bank prowadzący rachunek przedpłaty, w wysokości obowiązującej w dniu likwidacji rachunku.

Kwoty rekompensat, o których mowa w art. 1, stanowią dotację przedmiotową rozliczaną z budżetem państwa przez Powszechną Kasę Oszczędności - Bank Państwowy.

Wypłata rekompensat następuje w kolejności wynikającej z dotychczas przyjętych zasad oraz w ramach środków przeznaczonych w budżecie państwa na dotacje przedmiotowe do samochodów osobowych sprzedawanych w ramach przedpłat.

1. 
Osoby, które zrezygnują z rekompensaty, o której mowa w art. 1, mogą nabyć, w ciągu roku od dnia likwidacji rachunku przedpłaty, nowy samochód produkcji krajowej lub nowy samochód importowany po cenie pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług należną od sprzedaży samochodu, zwaną dalej "bonifikatą".
2. 
Bonifikata nie może przekroczyć kwot rekompensat określonych w art. 1.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawić sprzedawcy samochodu oryginał zaświadczenia wystawionego przez bank o rezygnacji z rekompensaty i o likwidacji rachunku przedpłaty z określeniem marki samochodu, na jaki przedpłata była wniesiona, zwanego dalej "zaświadczeniem banku". Od wydania zaświadczenia banku nie pobiera się prowizji bankowej.

Sprzedawca dokonujący sprzedaży samochodu z bonifikatą, o której mowa w art. 4, obowiązany jest do zastosowania przy sprzedaży samochodu stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, z tym że wynikająca z odrębnych przepisów kwota zwrotu podatku naliczonego nie może być wyższa od kwoty bonifikaty określonej w art. 4.

1. 
Osoby, które zrezygnują z rekompensaty, o której mowa w art. 1, w ciągu roku od dnia likwidacji rachunku przedpłaty, mogą sprowadzić z zagranicy nowy samochód, który jest wolny od podatku od towarów i usług, z tym że kwota ulgi nie może być wyższa od kwoty bonifikaty określonej w art. 4.
2. 
Za nowy samochód, o którym mowa w ust. 1, uważa się samochód wyprodukowany w roku kalendarzowym, w którym dokonywana jest odprawa celna lub w roku poprzedzającym tę odprawę.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawić organowi celnemu oryginał zaświadczenia banku.

Przepisów art. 4-6 nie stosuje się do samochodów, od których na podstawie odrębnych przepisów nie pobrano cła.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) w art. 21 w ust. 1 w pkt 51 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 52 w brzmieniu:

"52) kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 156, poz. 776).".

Traci moc ustawa z dnia 21 stycznia 1994 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 36, poz. 132).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

1 Występujące w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 kwoty zostały podane po ich zmianie zgodnie z obwieszczeniami Ministra Finansów:

- z dnia 26 marca 1997 r. (M.P.97.18.176) - z dniem 1 kwietnia 1997 r.

- z dnia 30 maja 1997 r. (M.P.97.34.331) - z dniem 1 lipca 1997 r.

- z dnia 28 sierpnia 1997 r. (M.P.97.56.549) - z dniem 1 października 1997 r.

- z dnia 29 grudnia 1997 r. (M.P.97.86.875) - z dniem 1 stycznia 1998 r.

- z dnia 20 marca 1998 r. (M.P.98.9.179) - z dniem 1 kwietnia 1998 r.

- z dnia 5 czerwca 1998 r. (M.P.98.18.281) - z dniem 1 lipca 1998 r.

- z dnia 21 sierpnia 1998 r. (M.P.98.28.395) - z dniem 1 października 1998 r.

- z dnia 17 listopada 1998 r. (M.P.98.42.602) - z dniem 1 stycznia 1999 r.

- z dnia 17 marca 1999 r. (M.P.99.10.142) - z dniem 1 kwietnia 1999 r.

- z dnia 21 maja 1999 r. (M.P.99.18.248) - z dniem 1 lipca 1999 r.

- z dnia 24 sierpnia 1999 r. (M.P.99.28.435) - z dniem 1 października 1999 r.

- z dnia 10 grudnia 1999 r. (M.P.99.40.612) - z dniem 1 stycznia 2000 r.

- z dnia 9 marca 2000 r. (M.P.00.9.185) - z dniem 1 kwietnia 2000 r.

- z dnia 29 maja 2000 r. (M.P.00.16.356) - z dniem 1 lipca 2000 r.

- z dnia 7 sierpnia 2000 r. (M.P.00.24.508) - z dniem 1 października 2000 r.

- z dnia 13 listopada 2000 r. (M.P.00.37.737) - z dniem 1 stycznia 2001 r.

- z dnia 1 marca 2001 r. (M.P.01.8.147) - z dniem 1 kwietnia 2001 r.

- z dnia 21 czerwca 2001 r. (M.P.01.21.352) - z dniem 1 lipca 2001 r.

- z dnia 24 sierpnia 2001 r. (M.P.01.28.483) - z dniem 1 października 2001 r.

- z dnia 14 listopada 2001 r. (M.P.01.41.667) - z dniem 1 stycznia 2002 r.

- z dnia 28 lutego 2002 r. (M.P.02.10.185) - z dniem 1 kwietnia 2002 r.

- z dnia 20 maja 2002 r. (M.P.02.20.363) - z dniem 1 lipca 2002 r.

- z dnia 19 sierpnia 2002 r. (M.P.02.36.565) - z dniem 1 października 2002 r.

- z dnia 14 listopada 2002 r. (M.P.02.55.755) - z dniem 1 stycznia 2003 r.

- z dnia 13 lutego 2003 r. (M.P.03.10.147) - z dniem 1 kwietnia 2003 r.

- z dnia 26 maja 2003 r. (M.P.03.29.407) - z dniem 1 lipca 2003 r.

- z dnia 4 sierpnia 2003 r. (M.P.03.40.587) - z dniem 1 października 2003 r.

- z dnia 3 grudnia 2003 r. (M.P.03.56.884) - z dniem 1 stycznia 2004 r.

- z dnia 17 marca 2004 r. (M.P.04.15.248) - z dniem 1 kwietnia 2004 r.

- z dnia 7 czerwca 2004 r. (M.P.04.27.465) - z dniem 1 lipca 2004 r.

- z dnia 19 sierpnia 2004 r. (M.P.04.36.643) - z dniem 1 października 2004 r.

- z dnia 8 listopada 2004 r. (M.P.04.48.827) - z dniem 1 stycznia 2005 r.

- z dnia 18 lutego 2005 r. (M.P.05.14.251) - z dniem 1 kwietnia 2005 r.

- z dnia 9 maja 2005 r. (M.P.05.29.404) - z dniem 1 lipca 2005 r.

- z dnia 7 września 2005 r. (M.P.05.53.730) - z dniem 1 października 2005 r.

- z dnia 8 grudnia 2005 r. (M.P.05.80.1138) - z dniem 1 stycznia 2006 r.

- z dnia 15 lutego 2006 r. (M.P.06.13.179) - z dniem 1 kwietnia 2006 r.

- z dnia 19 maja 2006 r. (M.P.06.36.398) - z dniem 1 lipca 2006 r.

- z dnia 12 września 2006 r. (M.P.06.64.673) - z dniem 1 października 2006 r.

- z dnia 14 grudnia 2006 r. (M.P.06.90.950) - z dniem 1 stycznia 2007 r.

- z dnia 16 lutego 2007 r. (M.P.07.14.144) - z dniem 1 kwietnia 2007 r.

- z dnia 21 maja 2007 r. (M.P.07.33.382) - z dniem 1 lipca 2007 r.

- z·dnia·31·sierpnia·2007·r.·(M.P.07.58.662) -·z·dniem·1 października 2007·r.

- z dnia 11 grudnia 2007 r. (M.P.07.94.1031) - z dniem 1 stycznia 2008 r.

- z dnia 29 lutego 2008 r. (M.P.08.22.217) - z dniem 1 kwietnia 2008 r.

- z dnia 30 maja 2008 r. (M.P.08.44.387) - z dniem 1 lipca 2008 r.

- z dnia 4 września 2008 r. (M.P.08.68.612) - z dniem 1 października 2008 r.

- z dnia 27 listopada 2008 r. (M.P.08.92.790) - z dniem 1 stycznia 2009 r.

- z dnia 27 lutego 2009 r. (M.P.09.15.190) - z dniem 1 kwietnia 2009 r.

- z dnia 17 czerwca 2009 r. (M.P.09.39.619) - z dniem 1 lipca 2009 r.

- z dnia 31 sierpnia 2009 r. (M.P.09.57.779) - z dniem 1 października 2009 r.

- z dnia 4 grudnia 2009 r. (M.P.09.79.990) - z dniem 1 stycznia 2010 r.

- z dnia 3 marca 2010 r. (M.P.10.15.157) - z dniem 1 kwietnia 2010 r.

- z dnia 4 czerwca 2010 r. (M.P.10.44.626) - z dniem 1 lipca 2010 r.

- z dnia 11 sierpnia 2010 r. (M.P.10.59.783) - z dniem 1 października 2010 r.

- z dnia 3 grudnia 2010 r. (M.P.10.95.1088) - z dniem 1·stycznia·2011·r.

- z dnia 3 marca 2011 r. (M.P.11.21.230) - z dniem 1 kwietnia 2011 r.

- z dnia 21 czerwca 2011 r. (M.P.11.63.602) - z dniem 1 lipca 2011 r.

- z dnia 19 września 2011 r. (M.P.11.87.914) - z dniem 1 października 2011 r.

- z dnia 14 grudnia 2011 r. (M.P.11.115.1159) - z dniem 1 stycznia 2012 r.

- z dnia 23 lutego 2012 r. (M.P.12.107) - z dniem 1 kwietnia 2012 r.

- z dnia 17 maja 2012 r. (M.P.12.348) - z dniem 1 lipca 2012 r.

- z dnia 30 lipca 2012 r. (M.P.12.572) - z dniem 1 października 2012 r.

- z dnia 27 listopada 2012 r. (M.P.12.914) - z dniem 1 stycznia 2013 r.

- z dnia 1 marca 2013 r. (M.P.13.151) - z dniem 1 kwietnia 2013 r.

- z dnia 27 maja 2013 r. (M.P.13.474) - z dniem 1 lipca 2013 r.

- z dnia 6 września 2013 r. (M.P.13.755) - z dniem 1 października 2013 r.

- z dnia 16 grudnia 2013 r. (M.P.2013.1030) - z dniem 1 stycznia 2014 r.

- z dnia 12 marca 2014 r. (M.P.2014.220) - z dniem 1 kwietnia 2014 r.

- z dnia 6 czerwca 2014 r. (M.P.14.471) - z dniem 1 lipca 2014 r.

- z dnia 8 września 2014 r. (M.P.2014.799) - z dniem 1 października 2014 r.

- z dnia 4 grudnia 2014 r. (M.P.2014.1162) - z dniem 1 stycznia 2015 r.

- z dnia 13 marca 2015 r. (M.P.2015.285) - z dniem 1 kwietnia 2015 r.

- z dnia 15 maja 2015 r. (M.P.2015.478) z dniem 1 lipca 2015 r.

- z dnia 9 września 2015 r. (M.P.2015.822) z dniem 1 października 2015 r.

- z dnia 11 grudnia 2015 r. (M.P.2015.1289) z dniem 1 stycznia 2016 r.

- z dnia 4 marca 2016 r. (M.P.2016.244) z dniem 1 kwietnia 2016 r.

- z dnia 16 maja 2016 r. (M.P.2016.469) z dniem 1 lipca 2016 r.

- z dnia 8 września 2016 r. (M.P.16.906) z dniem 1 października 2016 r.

- z dnia 16 grudnia 2016 r. (M.P.16.1244) z dniem 1 stycznia 2017 r.

- z·dnia·15·marca·2017·r.·(M.P.2017.288) z·dniem·1·kwietnia·2017·r.

- z dnia 28 czerwca 2017 r. (M.P.2017.650) z dniem 1 lipca 2017 r.

- z dnia 29 sierpnia 2017 r. (M.P.2017.862) z dniem 1 października 2017 r.

- z dnia 7 grudnia 2017 r. (M.P.2017.1179) z dniem 7 grudnia 2017 r.

- z dnia 28 marca 2018 r. (M.P.2018.330) z dniem 1 kwietnia 2018 r.

- z·dnia·12·czerwca·2018·r.·(M.P.2018.570) z·dniem·1·lipca·2018·r.

- z dnia 18 września 2018 r. (M.P.2018.915) z dniem 1 października 2018 r.

- z dnia 7 grudnia 2018 r. (M.P.2018.1238) z dniem 1 stycznia 2019 r.

- z dnia 28 marca 2019 r. (M.P.2019.283) z dniem 1 kwietnia 2019 r.

- z dnia 31 maja 2019 r. (M.P.2019.566) z dniem 1 lipca 2019 r.

- z dnia 28 sierpnia 2019 r. (M.P.2019.844) z dniem 1 października 2019 r.

- z dnia 5 grudnia 2019 r. (M.P.2019.1157) z dniem 1 stycznia 2020 r.

- z dnia 25 lutego 2020 r. (M.P.2020.252) z dniem 1 kwietnia 2020 r.

- z dnia 30 czerwca 2020 r. (M.P.2020.593) z dniem 1 lipca 2020 r.

- z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P.2020.674) z dniem 1 października 2020 r.

- z dnia 17 listopada 2020 r. (M.P.2020.1069) z dniem 1 stycznia 2021 r.

- z dnia 8 lutego 2021 r. (M.P.2021.168) z dniem 1 kwietnia 2021 r.

- z dnia 22 kwietnia 2021 r. (M.P.2021.417) z dniem 1 lipca 2021 r.

- z dnia 2 sierpnia 2021 r. (M.P.2021.736) z dniem 1 października 2021 r.

- z dnia 3 grudnia 2021 r. (M.P.2021.1162) z dniem 1 stycznia 2022 r.

- z dnia 1 marca 2022 r. (M.P.2022.297) z dniem 1 kwietnia 2022 r.

- z dnia 8 czerwca 2022 r. (M.P.2022.610) z dniem 1 lipca 2022 r.

- z dnia 6 października 2022 r. (M.P.2022.963) z dniem 1 października 2022 r.