Zasady realizacji przedpłat na samochody osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.36.132

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1994 r.

USTAWA
z dnia 21 stycznia 1994 r.
o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe.

1.
Osoby, które w 1981 r. wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 i dotychczas samochodu nie odebrały, mają prawo do zwrotu wniesionych wkładów wraz z oprocentowaniem oraz otrzymania rekompensaty w wysokości równej:
1)
50% ceny detalicznej samochodu Fiat 126p w wersji standard, jeżeli przedpłata została wniesiona na ten samochód,
2)
40% ceny detalicznej samochodu Polonez o pojemności silnika 1500 cm3 w wersji podstawowej, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód FSO 1500.
2.
Podstawę obliczenia rekompensaty, o której mowa w ust. 1, stanowi cena detaliczna samochodu z dnia likwidacji rachunku, określona przez producenta samochodu, zwana dalej "ceną detaliczną".
3.
Rekompensatę określoną w ust. 1 wypłaca bank prowadzący rachunek przedpłaty.

Kwoty rekompensat, o których mowa w art. 1 ust. 1, stanowią dotację przedmiotową rozliczaną z budżetem państwa przez bank prowadzący rachunek przedpłat.

Wypłata rekompensat następuje w kolejności wynikającej z dotychczas przyjętych zasad oraz w ramach środków przeznaczonych w budżecie państwa na dotacje przedmiotowe do samochodów osobowych sprzedawanych w ramach przedpłat.

1.
Osoby, które zrezygnują z rekompensaty, o której mowa w art. 1, mogą nabyć w ciągu roku od dnia likwidacji rachunku przedpłaty nowy samochód produkcji krajowej lub nowy samochód sprowadzony z zagranicy, wyprodukowany przez producentów zagranicznych zaangażowanych w krajową produkcję samochodów, po cenie pomniejszonej o bonifikatę, w wysokości równej kwocie podatku od towarów i usług należnej od sprzedaży samochodu.
2.
Bonifikata, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć równowartości:
1)
50% ceny detalicznej samochodu Fiat 126p w wersji standard, obowiązującej w dniu nabycia, w przypadku rezygnacji z przedpłaty wniesionej na ten samochód,
2)
40% ceny detalicznej samochodu Polonez o pojemności silnika 1500 cm3 w wersji podstawowej, obowiązującej w dniu nabycia, w przypadku rezygnacji z przedpłaty wniesionej na samochód FSO 1500.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawić sprzedawcy samochodu oryginał zaświadczenia wystawionego przez bank o rezygnacji z rekompensaty i o likwidacji rachunku przedpłaty z określeniem marki samochodu, na jaki przedpłata była wniesiona, zwanego dalej "zaświadczeniem banku".

Sprzedawca dokonujący sprzedaży samochodu z bonifikatą, o której mowa w art. 4, obowiązany jest do zastosowania przy sprzedaży samochodu stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%, z tym że wynikająca z odrębnych przepisów kwota zwrotu podatku naliczonego nie może być wyższa od kwoty bonifikaty określonej w art. 4 ust. 2.

1.
Jeżeli osoba, o której mowa w art. 1 ust. 1, zrezygnuje z rekompensaty określonej w tym przepisie i w ciągu roku od dnia likwidacji rachunku przedpłaty na samochód sprowadzi z zagranicy nowy samochód, wyprodukowany przez producentów zagranicznych zaangażowanych w krajową produkcję samochodów, jest on wolny od podatku od towarów i usług, z tym że kwota ulgi nie może być wyższa od kwoty bonifikaty określonej w art. 4 ust. 2.
2.
Za nowy samochód, o którym mowa w ust. 1, uważa się samochód wyprodukowany w roku kalendarzowym, w którym dokonywana jest odprawa celna, lub w roku poprzedzającym tę odprawę.
3.
Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana przedstawić organowi celnemu oryginał zaświadczenia banku.
1.
Przepisów art. 5 i 6 nie stosuje się do samochodów zwolnionych od cła na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Za producentów zagranicznych zaangażowanych w krajową produkcję samochodów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1, uważa się producentów, których wkład do kapitału zakładowego (akcyjnego) polskiej spółki produkującej samochody wynosi co najmniej równowartość 4 milionów ECU, a spółka ta produkuje lub montuje co najmniej 10 tysięcy sztuk samochodów rocznie.
3.
Minister Przemysłu i Handlu, w drodze obwieszczenia, ogłasza listę producentów zagranicznych zaangażowanych w krajową produkcję samochodów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty otrzymane z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 1 ust. 1.

1.
Traci moc ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe (Dz. U. Nr 54, poz. 311), z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zlikwidowały rachunek przedpłat, a nie zrealizowały jeszcze nabytych uprawnień do ulgi celnej, będą mogły je zrealizować zgodnie z dotychczasowymi przepisami w ciągu roku od dnia likwidacji rachunku przedpłaty.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.