Zasady przyznawania i wysokość pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.16.53

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1994 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 i z 1994 r. Nr 10, poz. 36) zarządza się, co następuje:
1.
Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową jako służbę stałą oraz innym osobom, którym na podstawie art.11 ust. 1 lub art. 12 ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 i z 1994 r. Nr 10, poz. 36), zwanej dalej "ustawą", przysługuje prawo do osobnej kwatery stałej, zwanym dalej "osobami uprawnionymi", jest przyznawana pomoc finansowa na zasadach i w wysokości określonej w rozporządzeniu.
2.
Pomoc finansowa jest przyznawana osobie uprawnionej ze środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, a osobie uprawnionej, której prawo do osobnej kwatery stałej przysługuje z tytułu służby w jednostce wojskowej podporządkowanej Ministrowi Spraw Wewnętrznych - ze środków budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
3.
Pomoc finansowa jest pomocą z zakładowego funduszu mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Pomoc finansowa jest przyznawana na:
1)
uzupełnienie wkładu mieszkaniowego albo budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, albo spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ten cel, a także na spłatę zaciągniętego przez tę spółdzielnię kredytu lub spłatę środków finansowych przekazanych spółdzielni przez inwestora wojskowego w ramach umowy o roboty budowlane,
2)
budowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, albo remont kapitalny lub wykończenie domu (lokalu) uzyskanego bez względu na tytuł prawny, w stanie niezdatnym do użytku lub surowym, a także na spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na te cele,
3)
nabycie domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spłatę kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ten cel, a także spłatę zobowiązań obciążających dom (lokal), z wyjątkiem nabycia domu (lokalu) dotychczas zajmowanego, bez względu na tytuł prawny tego zajmowania, oraz z wyjątkiem zapłaty podatków i opłat.
1.
Pomoc finansowa jest przyznawana pod warunkiem:
1)
złożenia przez osobę uprawnioną oświadczenia, w którym zobowiąże się ona do:
a)
zwolnienia dotychczas zajmowanej osobnej kwatery stałej, wraz z osobami wspólnie z nią zamieszkałymi w tej kwaterze, w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania spółdzielczego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
b)
przeznaczenia przyznanej pomocy finansowej na jeden z celów określonych w § 2,
2)
zabezpieczenia przyznanej pomocy finansowej wekslem wystawionym przez osobę uprawnioną.
2.
Osoba uprawniona, która nie zajmuje osobnej kwatery stałej, zamiast oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), składa oświadczenie określone w § 5 ust. 1.
1.
Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest również udokumentowane zgromadzenie przez osobę uprawnioną własnych środków finansowych w wysokości:
1)
1/4 wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wymaganego do uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
2)
wymaganej do uzyskania w banku kredytu (pożyczki) na jeden z celów określonych w § 2.
2.
Od warunku udokumentowanego zgromadzenia własnych środków finansowych są zwolnione osoby uprawnione, które:
1)
zostały przeniesione służbowo do innej miejscowości i zwróciły pomoc finansową przyznaną im w poprzednim miejscu pełnienia służby,
2)
są wykwaterowywane z budynku:
a)
na wniosek jego właściciela żądającego, w trybie art. 33 Prawa lokalowego, zwolnienia do jego dyspozycji lokalu zajmowanego przez osobę uprawnioną,
b)
podlegającego rozbiórce lub remontowi kapitalnemu,
3)
zajmują osobną kwaterę stałą (lokal mieszkalny) niezdatną do użytku albo znajdującą się na terenie zamkniętym lub w budynku, w którym są pomieszczenia służbowe, albo też niezbędną jednostce wojskowej na inne cele niż mieszkalne,
4)
zostały pozbawione osobnej kwatery stałej (lokalu mieszkalnego) wskutek klęski żywiołowej,
5)
uzyskują dochód na osobę, biorąc pod uwagę osoby uwzględniane przy ustalaniu przysługującej im powierzchni mieszkalnej, nie przekraczający najniższego wynagrodzenia pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie art. 79 Kodeksu pracy.
1.
Pomoc finansowa jest przyznawana osobie uprawnionej, która posiada lub ubiega się o uzyskanie spółdzielczego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość) i ma zobowiązania określone w § 2, z tym że osobie uprawnionej, która posiada lokal (dom) nie będący osobną kwaterą stałą, pomoc finansową przyznaje się, jeżeli złoży oświadczenie, że nie będzie ubiegać się o przydział osobnej kwatery stałej.
2.
Pomoc finansowa jest przyznawana osobie uprawnionej również w razie posiadania albo ubiegania się o uzyskanie lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość przez:
1)
jej małżonka, jeżeli ten lokal (dom) wchodzi (wejdzie) w skład małżeńskiej wspólności majątkowej,
2)
inną osobę bliską w rozumieniu Prawa lokalowego, jeżeli osoba uprawniona jest (będzie) uwzględniona w decyzji o przydziale lub jest (będzie) współwłaścicielem tego lokalu (domu),

- jeżeli osoba uprawniona złoży oświadczenie określone odpowiednio w ust. 1 lub w § 3 ust. 1 pkt 1.

1.
Pomoc finansowa jest przyznawana jeden raz, z zastrzeżeniem § 9, w wysokości do 40% wartości osobnej kwatery stałej przysługującej osobie uprawnionej.
2.
Wartość osobnej kwatery stałej określa się na podstawie wielkości kwatery przysługującej osobie uprawnionej i kosztu 1 m2 jej powierzchni użytkowej.
3.
Wielkość osobnej kwatery stałej przysługującej osobie uprawnionej oblicza się przez pomnożenie wielkości należnej jej powierzchni mieszkalnej przez wskaźnik 1,66.
4.
Wielkość powierzchni mieszkalnej należnej osobie uprawnionej określają przepisy art. 9 ust. 2-5 ustawy oraz przepisy wydane przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.
5.
Za koszt 1 m2 powierzchni użytkowej, do obliczenia wysokości pomocy finansowej, przyjmuje się wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłaszany przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na podstawie przepisów o udzielaniu dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe.
6.
Do obliczenia wysokości pomocy finansowej przyjmuje się wartość osobnej kwatery stałej przysługującej osobie uprawnionej w dniu:
1)
przydziału spółdzielczego lokalu mieszkalnego, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy finansowej został złożony przed tym dniem,
2)
zawarcia umowy o przyznaniu pomocy - w pozostałych wypadkach.
1.
Pomoc finansowa jest przyznawana na wniosek osoby uprawnionej.
2.
Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie umowy zawartej przez właściwy wojskowy organ kwaterunkowy z osobą uprawnioną ubiegającą się o tę pomoc.
3.
Odmowa przyznania pomocy finansowej następuje w formie decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
1.
Weksel, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwraca się osobie uprawnionej po zwolnieniu przez nią dotychczas zajmowanej osobnej kwatery stałej, wraz z osobami wspólnie zamieszkałymi w tej kwaterze, w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania spółdzielczego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość).
2.
Zwrot weksla następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez właściwy wojskowy organ kwaterunkowy wiadomości o spełnieniu przez osobę uprawnioną warunków określonych w ust. 1.
Osobie uprawnionej jest przyznawana uzupełniająca pomoc finansowa w razie uzyskania przez nią, po otrzymaniu pomocy, uprawnień do większej powierzchni mieszkalnej:
1)
przed dniem uzyskania spółdzielczego lokalu mieszkalnego albo przed dniem zakończenia budowy lub remontu kapitalnego albo wykończenia domu jednorodzinnego (lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość), otrzymanego w stanie surowym lub niezdatnym do użytku,
2)
w trakcie zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego, jeżeli ubiega się ona o zamianę posiadanego lokalu w spółdzielni mieszkaniowej na większy albo o uzyskanie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
1.
Uzupełniająca pomoc finansowa jest przyznawana w wysokości wynikającej z później nabytych w stosunku do pierwotnie uwzględnionych uprawnień i kosztu 1 m2 powierzchni użytkowej osobnej kwatery stałej, obowiązującego w dniu nabycia tych uprawnień.
2.
Przepisy § 6 ust. 2-5, § 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
1.
Zwrot przyznanej pomocy finansowej (uzupełniającej pomocy finansowej) następuje w wypadkach określonych w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy.
2.
Skutki niewywiązywania się z zobowiązania przyjętego w oświadczeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, określa art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy.
W stosunku do osób uprawnionych, którym prawo do osobnej kwatery stałej przysługuje z tytułu służby w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, czynności wojskowych organów kwaterunkowych wynikające z rozporządzenia wykonują właściwe organy resortu spraw wewnętrznych, określone w odrębnych przepisach.
Przepisy rozporządzenia nie naruszają wynikającego z odrębnych przepisów prawa osób uprawnionych do korzystania z kredytu bankowego udzielanego na cele mieszkaniowe.
1.
Przepisy § 9 i 10 stosuje się również do osób, którym na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przyznano pomoc finansową w formie zaliczkowej (zwrotnej), w wysokości odpowiadającej 40% wartości należnej osobnej kwatery stałej.
2.
Osobom określonym w ust. 1 uzupełnia się przyznaną pomoc finansową do wysokości należnej w dniu nabycia zwiększonych uprawnień na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, a przyznaną pomoc finansową w formie zaliczkowej (zwrotnej) zamienia się na bezzwrotną.
Pomoc finansowa w formie zaliczkowej (zwrotnej), przyznana na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, która do dnia wejścia w życie rozporządzenia nie została zamieniona na bezzwrotną i została bez podstawy prawnej zwrócona przez osobę uprawnioną w nominalnej wysokości - podlega zwrotowi w kwocie obliczonej według zasad określonych w § 6 ust. 2-5, przyjmując koszt 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązujący w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1984 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe osobom uprawnionym do osobnej kwatery stałej (Dz. U. Nr 17, poz. 80).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.