Zasady, organy właściwe oraz tryb ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do... - Dz.U.1986.27.133 - OpenLEX

Zasady, organy właściwe oraz tryb ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.27.133

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 28 czerwca 1986 r.
w sprawie zasad, organów właściwych oraz trybu ustalania kosztów związanych z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie i gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) zarządza się, co następuje:
1.
Kosztami związanymi z określeniem tras przejazdu i przystosowaniem odcinków dróg do przewozu ładunków o masie lub gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów nienormatywnych są koszty:
1)
określenia trasy przejazdu,
2)
przystosowania trasy przejazdu,
3)
przywrócenia trasy do stanu pierwotnego.
2.
Do kosztów określenia trasy przejazdu należą w szczególności koszty:
1)
związane ze zbieraniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji o przejezdności dróg,
2)
określenia trasy zastępczej w razie zmiany trasy przejazdu z powodu nagłych przeszkód nie wywołanych stanem technicznym drogi,
3)
wykonania ekspertyz i badań odcinków dróg i obiektów mostowych.
3.
Do kosztów przystosowania trasy przejazdu należą w szczególności koszty:
1)
czasowego usunięcia ograniczeń gabarytowych,
2)
wzmocnienia odcinków dróg i obiektów mostowych oraz wykonania robót zabezpieczających,
3)
dokonania geometrycznych korekt trasy lub występujących w jej ciągu skrzyżowań,
4)
budowy lub dostosowania lokalnych objazdów przeszkód występujących na trasie do masy i gabarytów pojazdów nienormatywnych,
5)
przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
6)
związane z pilotowaniem, zamykaniem bądź ograniczaniem ruchu.
4.
Do kosztów przywrócenia trasy do stanu pierwotnego należą w szczególności koszty:
1)
rozbiórki czasowego wzmocnienia obiektów mostowych,
2)
naprawy uszkodzeń nawierzchni drogi oraz naprawy lub odbudowy obiektów mostowych,
3)
przywrócenia do stanu pierwotnego urządzeń znajdujących się w pasie drogowym,
4)
przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
1.
Organami ustalającymi koszty określenia trasy przejazdu są:
1)
jeżeli trasa przejazdu przekracza granicę Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,
2)
jeżeli trasa przejazdu znajduje się w granicach Państwa - dyrekcja okręgowa dróg publicznych właściwa ze względu na miejsce rozpoczęcia przejazdu,
3)
jeżeli trasa przejazdu znajduje się w granicach miasta lub sąsiadujących ze sobą miast - zarząd drogi właściwy dla miasta, w którym rozpoczyna się przejazd.
2.
Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do ustalania kosztów inne jednostki określające trasę.
3.
Koszty określenia trasy przejazdu ustala się zgodnie z przepisami regulującymi zasady ustalania kosztów uzasadnionych.
4.
Koszty określenia trasy mogą być ustalone w formie opłaty zryczałtowanej.
Koszty przystosowania trasy przejazdu i przywrócenia trasy do stanu pierwotnego ustalają jednostki wykonujące roboty i usługi na podstawie kosztorysów lub kalkulacji opracowanych zgodnie z przepisami regulującymi zasady ustalania kosztów uzasadnionych.
Dokonujący przewozu ładunków o masie lub gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdami nienormatywnymi pokrywa koszty, o których mowa w § 1, na podstawie rachunków wystawionych przez jednostki, które wykonały prace związane z określeniem i przystosowaniem trasy przejazdu oraz przywróceniem trasy do stanu pierwotnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.