Zasady organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.14.76

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lutego 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 30 stycznia 1997 r.
w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa, bez bliższego określenia, o "ustawie", należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).
Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, organizuje się zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz, we współpracy z rodzicami (prawnym opiekunem), indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zwane dalej "zajęciami".
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.
1.
Udział w zajęciach dzieci w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnienie tego obowiązku, określonego w odrębnych przepisach.
2.
Zajęcia organizuje się w szczególności w:
1)
publicznych przedszkolach, w tym specjalnych,
2)
publicznych szkołach, w tym specjalnych,

położonych najbliżej miejsca zamieszkania lub pobytu (w tym dziennego) osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach zespołowych,

3)
publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
4)
zakładach opieki zdrowotnej,
5)
domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy,
6)
ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, jeżeli przebywają w nich dzieci i młodzież, o których mowa w § 2,
7)
domach rodzinnych, dla osób zakwalifikowanych do udziału w indywidualnych zajęciach.
3.
Dzieciom i młodzieży, przebywającym czasowo lub stale w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej, organ właściwy do prowadzenia przedszkoli lub szkół specjalnych zapewnia udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych stosownie do orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej.
4.
Podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, mogą organizować zajęcia na zasadach określonych w rozporządzeniu.
1.
Tryb i zasady kwalifikowania i kierowania dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach określają przepisy w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradni specjalistycznych.
2.
Zajęciami indywidualnymi mogą być objęte dzieci i młodzież, w stosunku do których poradnia, o której mowa w ust. 1, orzekła taką formę zajęć.
1.
Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, określone w odrębnych przepisach. Na stanowisku nauczyciela może być zatrudniony psycholog lub pedagog.
2.
Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Opiekę podczas zajęć prowadzonych w domu rodzinnym zapewniają rodzice (opiekun prawny).
Podmioty wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1-6 zapewniają odpowiednie warunki, niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym również w zakresie opieki, o której mowa w § 6 ust. 2.
1.
Zajęcia obejmują przede wszystkim:
1)
naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
2)
kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
3)
usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
4)
wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
5)
rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
6)
kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
7)
naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.
2.
Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we współpracy z psychologiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym.
1.
Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi:
1)
4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych,
2)
2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych.
2.
Liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4.
1.
Dokumentacja zajęć obejmuje:
1)
orzeczenie kwalifikacyjne poradni, o której mowa w § 5 ust. 1,
2)
dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzoru określonego w odrębnych przepisach dla dziennika zajęć dydaktyczno-wychowawczych i specjalistycznych,
3)
zeszyt obserwacji.
2.
Zeszyt obserwacji prowadzony jest odrębnie dla każdego uczestnika zajęć.
3.
Do zeszytu obserwacji wpisuje się informacje dotyczące:
1)
zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów),
2)
zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja),
3)
napędu - aktywności nie kierowanej (własnej),
4)
koncentracji uwagi (podczas aktywności spontanicznej, w zabawie, w zadaniu; czas koncentracji),
5)
współdziałania (w różnych sytuacjach; czas współdziałania),
6)
opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności);
7)
dominującego nastroju i emocji,
8)
gotowości do kontaktów (rodzaje, kierunek),
9)
umiejętności w zakresie samoobsługi,
19)
udziału w czynnościach porządkowych,
11)
zachowań trudnych (opis tych zachowań oraz sytuacji, w których występują, reakcje nauczyciela, zmiany w zachowaniu).
1.
Za prawidłową realizację zajęć oraz ich dokumentację odpowiedzialny jest dyrektor publicznego przedszkola i szkoły (w tym specjalnych) lub placówki, które te zajęcia organizują.
2.
Zajęcia uwzględniane są w danym roku szkolnym w arkuszu organizacyjnym przedszkola, szkoły lub placówki, opracowanym i zatwierdzonym według odrębnych przepisów.
3.
Nadzór pedagogiczny nad zajęciami, w tym także organizowanymi przez podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy, sprawuje kurator oświaty.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.