Rozdział 3 - Zasady finansowania praktycznej nauki zawodu. - Zasady organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.52.268

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.

Rozdział  3

Zasady finansowania praktycznej nauki zawodu.

§  18. 9
(skreślony).
§  19. 10
 
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 zakłady pracy i szkoły, które prowadzą praktyczną naukę zawodu uczniów i młodocianych, wydatki ponoszone z tego tytułu wliczają w ciężar kosztów działalności.
2.
Zakłady pracy i szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują z Funduszu Pracy zwrot niektórych wydatków związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu. Rodzaje tych wydatków określają odrębne przepisy.
§  20. 11
Kierownik rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej, właściwy ze względu na miejsce siedziby zakładu pracy lub szkoły prowadzącej praktyczną naukę zawodu, dokonuje zwrotu wydatków, o których mowa w § 19 ust. 2, na podstawie udokumentowanego rozliczenia, przedstawionego w terminie ustalonym z tym kierownikiem.
§  21.
1.
Uczniowie skierowani przez szkołę na praktyczną naukę zawodu poza swoje miejsce zamieszkania i poza siedzibę tej szkoły, otrzymują ze szkoły zawodowej zaliczkę (do rozliczenia) w celu pokrycia kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły zawodowej do miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu i z powrotem najtańszym publicznym środkiem lokomocji, według ulgi taryfowej przysługującej uczniom.
2.
Uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu, skierowanym przez zakład pracy do innej miejscowości niż określona w umowie zawartej między szkołą a tym zakładem pracy, przysługuje zwrot kosztów przejazdu najtańszym środkiem lokomocji, z uwzględnieniem ulgi taryfowej przysługującej uczniom. Koszty tych przejazdów pokrywa zakład pracy.
3.
Uczniowie, o których mowa w ust. 1, mający możliwość codziennego powrotu do miejsca swego zamieszkania lub siedziby szkoły, otrzymują ze szkoły zwrot równowartości miesięcznego biletu na pociąg osobowy II klasy lub na inny najtańszy środek lokomocji, z uwzględnieniem ulgi taryfowej przysługującej uczniom.
4.
Na praktyczną naukę zawodu organizowaną w miejscowościach, do których codzienny dojazd i powrót, łącznie z dojściem do zakładu pracy, przekracza 2 godziny, można kierować uczniów tylko wtedy, gdy zakład pracy przyjmujący uczniów zapewni nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę wychowawczą.
§  22.
Uczniowie odbywający praktyki zawodowe w zakładach pracy położonych w miejscowościach, z których codzienny powrót do domu, internatu lub szkoły jest niemożliwy, otrzymują ze szkoły ryczałt na wyżywienie. Wysokość ryczałtu określa Minister Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Ministrem Finansów.
§  23.
1.
W zakładzie pracy, w którym liczba uczniów odbywających praktykę zawodową jest mniejsza niż 30, opiekun (kierownik) praktyk może być częściowo zwolniony od zajęć wynikających z umowy o pracę w tym zakładzie, a przy liczbie uczniów ponad 30 - powinien być zwolniony całkowicie od tych zajęć. Za czas częściowego lub całkowitego zwolnienia od zajęć wynikających z umowy o pracę opiekunowi (kierownikowi) praktyk przysługuje wynagrodzenie miesięczne, obliczone jak za urlop wypoczynkowy.
2.
W zależności od warunków odbywania praktyki i specyfiki danego zakładu opiekun (kierownik) praktyk może być całkowicie zwolniony od zajęć wynikających z umowy o pracę przy mniejszej liczbie uczniów niż 30, stosownie do decyzji dyrektora danego zakładu.
3.
W razie gdy nie zachodzi potrzeba zwolnienia opiekuna (kierownika) praktyk od zajęć wynikających z umowy o pracę w celu pełnienia opieki nad uczniami, zakład pracy wypłaca mu dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia miesięcznego, obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, według decyzji dyrektora tego zakładu.
4.
W zależności od wyników praktyk zawodowych uczniów opiekun (kierownik) praktyk może otrzymać z zakładu pracy premię w wysokości od 10 do 20% wynagrodzenia miesięcznego za okres kierowania praktykami, obliczonego jak za urlop wypoczynkowy. Premię przyznaje dyrektor danego zakładu pracy na podstawie oceny przez szkołę wyników praktyk zawodowych, otrzymanej w terminie do 4 tygodni od daty ich zakończenia.
5. 12
Opiekunowie (kierownicy) praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów na polskich statkach morskich otrzymują wynagrodzenie złotowe i dodatek dewizowy oraz inne świadczenia określone przez Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej.
9 § 18 skreślony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.57.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 1990 r.
10 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.57.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 1990 r.
11 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 1990 r. (Dz.U.90.57.337) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 1990 r.
12 § 23 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1988 r. (Dz.U.88.29.201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1988 r.