Zasady, jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych nie spełniających wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.98.432

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 2 października 1991 r.
w sprawie zasad, jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych nie spełniających wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym.

Na podstawie art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1)
uczelni państwowej, która zatrudnia na podstawie mianowania mniej niż sześćdziesięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub w której mniej niż połowa podstawowych jednostek organizacyjnych ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
2)
państwowej uczelni artystycznej, która zatrudnia mniej niż dwudziestu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy.
Regulamin studiów powinien zawierać określenie praw i obowiązków studenta oraz uczelni, a w szczególności:
1)
określenie czasu trwania roku akademickiego,
2)
ustalenie terminu i sposobu podawania do wiadomości planów studiów i rozkładów zajęć,
3)
określenie zasad i warunków odbywania studiów według indywidualnego planu i programu studiów,
4)
określenie trybu i zasad udzielania studentom urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobecności na zajęciach,
5)
ustalenie zasad i trybu podejmowania przez studentów, poza swoim podstawowym kierunkiem, studiów na innych kierunkach lub uczestniczenia w zajęciach z dowolnych przedmiotów, także w różnych uczelniach,
6)
określenie zasad i trybu zaliczania zajęć, zdawania egzaminów (w roku, semestrze, określonego cyklu zajęć lub wybranych przedmiotów) oraz określenie stosowanej skali ocen,
7)
określenie zasad i trybu zmiany kierunku studiów,
8)
określenie warunków i trybu zaliczenia studenckich praktyk zawodowych oraz skutków wynikających z niezaliczenia praktyk,
9)
określenie zasad powtarzania studiów (roku, semestru, określonego cyklu zajęć lub wybranych przedmiotów),
10)
określenie trybu oznaczania i składu komisji do przeprowadzania egzaminu komisyjnego oraz określenie formy tego egzaminu,
11)
zasady udzielania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w roku lub semestrze następnym,
12)
określenie warunków i trybu skreślenia z listy studentów,
13)
określenie zasad wznawiania studiów,
14)
określenie form i zasad wyróżniania studentów i absolwentów,
15)
ustalenie warunków dopuszczenia do egzaminu magisterskiego i dyplomowego oraz zasad składania tych egzaminów,
16)
zasady ustalania średnich ocen rocznych oraz ostatecznego wyniku studiów,
17)
określenie warunków ukończenia studiów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.