Warunki, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.120.832

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 8 czerwca 2006 r.
w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:
Postanowienia regulaminu studiów w uczelniach nieposiadających co najmniej czterech uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, a w przypadku uczelni artystycznych - co najmniej dwóch takich uprawnień, muszą określać:
1)
czas trwania roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz organizację roku;
2)
termin i sposób podawania do wiadomości studentów planów studiów i programów nauczania;
3)
warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych, w tym uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów (w roku lub semestrze) oraz zaliczania studenckich praktyk zawodowych;
4)
stosowane skale ocen;
5)
stosowane punktowe metody wyrażania osiągnięć studenta, zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS);
6)
tryb i sposób informowania o uzyskanych wynikach egzaminów i zaliczeń;
7)
warunki odbywania studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania;
8)
zakres i warunki prowadzenia w języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania w języku obcym prac dyplomowych;
9)
tryb skreślania z listy studentów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze studiów;
10)
warunki przyznawania studentom urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania krótkotrwałej nieobecności na zajęciach, w tym czas trwania urlopu krótkoterminowego i długoterminowego;
11)
zasady i tryb podejmowania przez studentów studiów na więcej niż jednym kierunku lub uczestniczenia w zajęciach z przedmiotów nieobjętych planem studiów danego kierunku studiów, także w różnych uczelniach;
12)
warunki zmiany kierunku lub formy studiów oraz wymagania, jakie musi spełnić student, aby przenieść się z jednolitych studiów magisterskich na studia drugiego stopnia;
13)
warunki przeprowadzania egzaminu komisyjnego, w tym skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny oraz formy tego egzaminu, z uwzględnieniem udziału w egzaminie obserwatora wskazanego przez studenta;
14)
zasady udzielania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w roku lub semestrze następnym;
15)
warunki wznawiania studiów;
16)
warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i składania tego egzaminu oraz sposób obliczania ostatecznego wyniku studiów;
17)
warunki ukończenia studiów.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 1991 r. w sprawie zasad, jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni państwowych niespełniających wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 98, poz. 432).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 540).