§ 2. - Zasady i tryb wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresy zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1962 r.
§  2.
1.
Członkom spółdzielni, którzy byli poprzednio pracownikami, zalicza się okresy zatrudnienia po Wyzwoleniu do okresów członkostwa i dni pracy w spółdzielni wymaganych do przyznania renty na podstawie przepisów ustawy, jeżeli:
1)
wstąpili do spółdzielni przed upływem 6 miesięcy od ustania zatrudnienia,
2)
przepracowali w spółdzielni co najmniej 2 lata.
2.
Okresów zatrudnienia, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości rent.
3.
Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do członków spółdzielni pełniących funkcje agronoma, zootechnika, mechanizatora lub księgowego, z tym że wysokość renty nie może przekraczać kwot określonych w art. 11 ust. 4 i art. 17 ust. 3 ustawy.