Zasady i tryb wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresy zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 21 lipca 1962 r.
w sprawie zasad i trybu wzajemnego zaliczania okresów pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz okresów zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników (Dz. U. Nr 37, poz. 165) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu użyto określenia:
1)
ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz ich rodzin i domowników (Dz. U. Nr 37, poz. 165),
2)
dekret - należy przez to rozumieć dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 23, poz. 97),
3)
spółdzielnia - należy przez to rozumieć rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
4)
zatrudnienie - należy przez to rozumieć zatrudnienie w rozumieniu dekretu.
1.
Członkom spółdzielni, którzy byli poprzednio pracownikami, zalicza się okresy zatrudnienia po Wyzwoleniu do okresów członkostwa i dni pracy w spółdzielni wymaganych do przyznania renty na podstawie przepisów ustawy, jeżeli:
1)
wstąpili do spółdzielni przed upływem 6 miesięcy od ustania zatrudnienia,
2)
przepracowali w spółdzielni co najmniej 2 lata.
2.
Okresów zatrudnienia, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości rent.
3.
Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do członków spółdzielni pełniących funkcje agronoma, zootechnika, mechanizatora lub księgowego, z tym że wysokość renty nie może przekraczać kwot określonych w art. 11 ust. 4 i art. 17 ust. 3 ustawy.
1.
Członkom spółdzielni, którzy byli poprzednio pracownikami i wstąpili do spółdzielni przed upływem 6 miesięcy od ustania zatrudnienia, zalicza się dni pracy w spółdzielni do okresu zatrudnienia wymaganego do przyznania renty starczej lub renty inwalidzkiej z dekretu, jeżeli okres zatrudnienia przed wstąpieniem do spółdzielni wynosił co najmniej 20 lat.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do rent inwalidzkich dla osób zaliczonych do III grupy inwalidów z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek innych przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu lub choroba zawodowa.
1.
Pracownikom, którzy przed podjęciem zatrudnienia byli członkami spółdzielni i przed upływem 6 miesięcy od wystąpienia ze spółdzielni podjęli zatrudnienie w organizacjach politycznych, związkowych, rolniczych lub spółdzielczych, placówkach naukowych, właściwych do spraw rolnych organach administracji państwowej, państwowych gospodarstwach rolnych albo wybrani zostali na posła na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub na stale urzędującego członka prezydium rady narodowej, zalicza się dni pracy w spółdzielni do okresu zatrudnienia wymaganego do przyznania renty na podstawie przepisów dekretu.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które nie przestały być członkami spółdzielni.
1.
Przy zaliczaniu okresów zatrudnienia do okresów członkostwa w spółdzielni (§ 2 ust. 1) jeden rok zatrudnienia przyjmuje się za jeden rok członkostwa.
2.
Przy zaliczaniu okresów zatrudnienia do dni pracy w spółdzielni (§ 2 ust. 1) jeden dzień zatrudnienia przyjmuje się za jeden dzień pracy w spółdzielni. Jeżeli pracownik w ciągu roku kalendarzowego był zatrudniony przez więcej niż 300 dni, do dni pracy w spółdzielni zalicza się tylko 300 dni.
1.
Przy zaliczaniu dni pracy w spółdzielni do okresów zatrudnienia (§ 3 i § 4) jeden dzień pracy w spółdzielni przyjmuje się za jeden dzień zatrudnienia, przy czym 25 dni pracy w spółdzielni uważa się za jeden miesiąc zatrudnienia, a 300 dni pracy w spółdzielni - za jeden rok zatrudnienia.
2.
Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego członek spółdzielni przepracował więcej niż 300 dni, do okresu zatrudnienia zalicza się jeden rok.
Do wzajemnego zaliczania okresów zatrudnienia i okresów pracy w spółdzielni właściwe są oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1962 r.