Rozdział 4 - Tryb wysuwania kandydatów na stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych na wydziale nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora spośród osób nie zajmujących na wydziale etatów samodzielnych pracowników nauki. - Zasady i tryb wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.58.350

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1959 r.

Rozdział  4.

Tryb wysuwania kandydatów na stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych na wydziale nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora spośród osób nie zajmujących na wydziale etatów samodzielnych pracowników nauki.

§  9.
1.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora zachodzi potrzeba powołania profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego spośród osób nie zajmujących w tej szkole etatu samodzielnego pracownika nauki, rektor szkoły przedstawia sprawę ministrowi sprawującemu zwierzchni nadzór nad szkołą wyższą.
2.
Minister zwraca się do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o wysunięcie kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego. Rada Główna przeprowadza postępowanie zmierzające do wysunięcia kandydatów, stosując odpowiednio przepisy § 1 ust. 2, § 2, § 3 i § 4 ust. 1-5 z tą zmianą, że czynności przewidzianych w tych przepisach dla rady wydziału dokonuje Prezydium Rady Głównej, a czynności przewidzianych dla dziekana - Sekretarz Rady Głównej.
§  10.
1.
Po podjęciu przez Prezydium Rady Głównej uchwały w sprawie kandydatur na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego Sekretarz Rady Głównej przekazuje uchwałę wraz z materiałami ankietowymi i oceną komisji rektorowi szkoły wyższej w celu przedstawienia kandydatury senatowi do opinii. Po otrzymaniu opinii senatu Prezydium Rady Głównej podejmuje uchwałę wyrażającą wniosek o powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego osoby wybranej przez Radę Główną.
2.
Przepisy § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.