Zasady i tryb wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.58.350

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, ZDROWIA, OŚWIATY, SPRAW ZAGRANICZNYCH I PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ
z dnia 22 września 1959 r.
w sprawie zasad i trybu wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w szkołach wyższych.

Na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:

Tryb wysuwania kandydatów na stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych na wydziale uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora spośród osób nie zajmujących na wydziale etatów samodzielnych pracowników nauki.

§  1.
1.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora zachodzi potrzeba powołania profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego spośród osób nie zajmujących na wydziale etatu samodzielnego pracownika nauki, dziekan tego wydziału - po uzyskaniu zgody rektora na obsadzenie wolnego etatu - zwraca się do rady wydziału o przeprowadzenie postępowania ankietowego określonego w §§ 2 i 3.
2.
Rada wydziału po rozpatrzeniu sprawy podejmuje uchwałę, w której:
1)
upoważnia dziekana do przeprowadzenia postępowania ankietowego, o którym mowa w §§ 2 i 3;
2)
wybiera spośród samodzielnych pracowników nauki trzyosobową komisję do opracowania wyników postępowania ankietowego i wyznacza jej przewodniczącego.
§  2.
1.
Dziekan wydziału, wykonując uchwałę rady wydziału (§ 1), zwraca się do dziekanów odpowiedzi wydziałów szkół wyższych i kierowników odpowiednich placówek naukowych, w których są zatrudnieni profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni danego lub pokrewnego przedmiotu, z prośbą o przekazanie ankiety w celu uzyskania odpowiedni tych profesorów, kogo ich zdaniem należy wziąć pod uwagę przy wysuwaniu przez radę wydziału kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego na danym wydziale.
2.
Ankietę określoną w ust. 1 dziekan kieruje również do profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych swego wydziału wykładających dany lub pokrewny przedmiot.
3.
Profesorowie powinni w terminie jednomiesięcznym od dnia otrzymania ankiety przesłać swą opinię bezpośrednio lub za pośrednictwem swego dziekana lub kierownika placówki naukowej do dziekana wydziału, przeprowadzającego postępowanie ankietowe; w opinii można wysunąć więcej niż jednego kandydata, określając kolejność zgłaszanych nazwisk. Opinie mają charakter poufny.
§  3.
1.
Po upływie terminu ustalonego do nadsyłania ankiety dziekan wydziału przekazuje otrzymane odpowiedzi komisji powołanej przez radę wydziału (§ 1 ust. 2 pkt 2) oraz wyznacza termin posiedzenia rady wydziału (§ 4 ust. 1).
2.
Komisja po zapoznaniu się z odpowiedziami profesorów i niezbędnymi materiałami informacyjnymi ocenia, czy osoby zgłoszone odpowiadają wymaganiom przewidzianym w art. 89 i art. 90 ust. 2 lub 3 bądź ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336), oraz przygotowuje wnioski.
§  4.
1.
Na posiedzeniu rady wydziału zwołanym w celu wysunięcia kandydatury na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego komisja podaje do wiadomości nazwiska wszystkich osób zgłoszonych w postępowaniu ankietowym oraz swoją ocenę i wnioski.
2.
Rada wydziału po wysłuchaniu komisji wybiera kandydata w głosowaniu tajnym. Kandydatem rady wydziału zostaje osoba, która otrzymała bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. W głosowaniu biorą udział członkowie rady wydziału będący samodzielnymi pracownikami nauki.
3.
Członkowie Rady Wydziału biorący udział w głosowaniu mogą zgłosić do protokołu swoje odmienne stanowisko, jeżeli nie zgadzają się z wynikami wyboru.
4.
Z przebiegu posiedzenia i wyników głosowania sporządza się protokół.
5.
Dziekan wydziału zwraca się do wybranego w głosowaniu kandydata o wyrażenie pisemnej zgody na objęcie proponowanego stanowiska. W razie odmowy osoby zainteresowanej rada wydziału wybiera innego kandydata w trybie określonym w ust. 1-4.
6.
Po uzyskaniu zgody osoby wybranej przez radę wydziału dziekan przesyła rektorowi szkoły uchwałę rady wydziału zawierającą wniosek o powołanie osoby wybranej przez radę na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego danego przedmiotu. Do wniosku dołącza się wszystkie odpowiedzi na ankietę, ocenę komisji i protokół z przebiegu posiedzenia i wyników głosowania.
§  5.
1.
Rektor szkoły wyższej przedstawia senatowi do opinii wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 6.
2.
Opinia senatu w sprawie wniosku rady wydziału powinna być wyrażona w formie uchwały powziętej większością głosów w tajnym głosowaniu, w którym biorą udział członkowie senatu będący samodzielnymi pracownikami nauki. Do ważności uchwały senatu wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§  6.
1.
Po powzięciu przez senat uchwały wyrażającej opinię w sprawie kandydata wysuniętego przez radę wydziału na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego rektor przedstawia ministrowi sprawującemu zwierzchni nadzór nad szkołą wyższą wniosek rady wydziału wraz z opinią senatu.
2.
Do wniosku dołącza się:
1)
odpisy protokołów z posiedzeń rady wydziału i senatu, na których omawiano kandydatury;
2)
pisemną zgodę kandydata na objęcie stanowiska;
3)
wykaz publikowanych oraz nie publikowanych prac naukowych kandydata;
4)
ocenę całokształtu dorobku naukowego osiągnięć dydaktycznych oraz postawy moralnej i społecznej kandydata;
5)
Oświadczenie rektora szkoły wyższej o posiadaniu wolnego etatu, o rodzaju i rozmiarze zajęć przewidzianych dla kandydata oraz o terminie ich rozpoczęcia;
6)
oświadczenie kandydata, że zamierza poświęcić się zawodowo pracy w szkole wyższej;
7)
poświadczone odpisy dokumentów personalnych kandydata (świadectwo urodzenia, dyplomy ukończonych studiów i uzyskanych stopni naukowych, orzeczenia nostryfikacyjne, życiorys, ankieta personalna).
3.
Minister sprawujący zwierzchni nadzór nad szkołą wyższą może żądać uzupełnienia nadesłanych materiałów dodatkowymi informacjami lub dokumentami.

Tryb wysuwania kandydatury docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na tym samym wydziale, uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

§  7.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora istnieją warunki do powołania zatrudnionego na tym wydziale docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego, wysunięcie kandydatury i przeprowadzenie postępowania ankietowego odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w §§ 1-6, z tym że pytanie ankietowe dotyczy jednej określonej osoby docenta etatowego i ma na celu zebranie opinii, czy docent ten może być powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Tryb wysuwania kandydatury profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego tego samego przedmiotu na tym samym wydziale, uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

§  8.
1.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora istnieją warunki do powołania zatrudnionego na tym wydziale profesora nadzwyczajnego danego przedmiotu na stanowisko profesora zwyczajnego tegoż przedmiotu, dziekan zwraca się z odpowiednim wnioskiem do rady wydziału, która po rozpatrzeniu sprawy wybiera spośród samodzielnych pracowników nauki trzyosobową komisję do opracowania i przedstawienia dziekanowi opinii, czy wymieniony profesor nadzwyczajny odpowiada warunkom określonym w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych.
2.
Dziekan po otrzymaniu opinii komisji przesyła ją do recenzji dwom profesorom danego lub pokrewnego przedmiotu zatrudnionym w innej szkole wyższej lub placówce naukowej.
3.
Rada wydziału po wysłuchaniu opinii komisji i zapoznaniu się z recenzjami, o których mowa w ust. 2, podejmuje uchwałę co do wystąpienia z wnioskiem o powołanie zatrudnionego na wydziale profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego.
4.
Wniosek uważa się za przyjęty przez radę wydziału, jeżeli za wnioskiem wypowiedziała się bezwzględna większość członków rady wydziału uprawnionych do głosowania. Do prawomocności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków rady będących samodzielnymi pracownikami nauki.
5.
Wniosek rady wydziału o powołanie kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego dziekan wydziału przekazuje rektorowi szkoły wyższej załączając protokół posiedzenia rady wydziału z wynikami głosowania, oceną komisji i recenzjami profesorów.
6.
Przepisy § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.

Tryb wysuwania kandydatów na stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych na wydziale nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora spośród osób nie zajmujących na wydziale etatów samodzielnych pracowników nauki.

§  9.
1.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora zachodzi potrzeba powołania profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego spośród osób nie zajmujących w tej szkole etatu samodzielnego pracownika nauki, rektor szkoły przedstawia sprawę ministrowi sprawującemu zwierzchni nadzór nad szkołą wyższą.
2.
Minister zwraca się do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o wysunięcie kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego. Rada Główna przeprowadza postępowanie zmierzające do wysunięcia kandydatów, stosując odpowiednio przepisy § 1 ust. 2, § 2, § 3 i § 4 ust. 1-5 z tą zmianą, że czynności przewidzianych w tych przepisach dla rady wydziału dokonuje Prezydium Rady Głównej, a czynności przewidzianych dla dziekana - Sekretarz Rady Głównej.
§  10.
1.
Po podjęciu przez Prezydium Rady Głównej uchwały w sprawie kandydatur na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego Sekretarz Rady Głównej przekazuje uchwałę wraz z materiałami ankietowymi i oceną komisji rektorowi szkoły wyższej w celu przedstawienia kandydatury senatowi do opinii. Po otrzymaniu opinii senatu Prezydium Rady Głównej podejmuje uchwałę wyrażającą wniosek o powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego osoby wybranej przez Radę Główną.
2.
Przepisy § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.

Tryb wysuwania kandydatury docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego tego samego przedmiotu na tym samym wydziale, nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

§  11.
1.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale nie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora istnieją warunki do powołania - zatrudnionych na tym wydziale - docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego, rektor szkoły przedstawia tę sprawę ministrowi sprawującemu zwierzchni nadzór nad szkołą wyższą.
2.
Minister zwraca się do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego o rozpatrzenie sprawy i ewentualne wysunięcie wniosku w sprawie mianowania docenta etatowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego.
3.
Rada Główna przeprowadza postępowanie zmierzające do wysunięcia wniosków, stosując odpowiednio przepisy § 7, § 8 i § 10 z tą zmianą, że czynności przewidzianych w tych przepisach dla rady wydziału dokonuje Prezydium Rady Głównej, a czynności przewidzianych dla dziekana - Sekretarz Rady Głównej.
§  12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.