Rozdział 3 - Tryb wysuwania kandydatury profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego tego samego przedmiotu na tym samym wydziale, uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. - Zasady i tryb wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.58.350

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1959 r.

Rozdział  3.

Tryb wysuwania kandydatury profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego tego samego przedmiotu na tym samym wydziale, uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

§  8.
1.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora istnieją warunki do powołania zatrudnionego na tym wydziale profesora nadzwyczajnego danego przedmiotu na stanowisko profesora zwyczajnego tegoż przedmiotu, dziekan zwraca się z odpowiednim wnioskiem do rady wydziału, która po rozpatrzeniu sprawy wybiera spośród samodzielnych pracowników nauki trzyosobową komisję do opracowania i przedstawienia dziekanowi opinii, czy wymieniony profesor nadzwyczajny odpowiada warunkom określonym w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych.
2.
Dziekan po otrzymaniu opinii komisji przesyła ją do recenzji dwom profesorom danego lub pokrewnego przedmiotu zatrudnionym w innej szkole wyższej lub placówce naukowej.
3.
Rada wydziału po wysłuchaniu opinii komisji i zapoznaniu się z recenzjami, o których mowa w ust. 2, podejmuje uchwałę co do wystąpienia z wnioskiem o powołanie zatrudnionego na wydziale profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego.
4.
Wniosek uważa się za przyjęty przez radę wydziału, jeżeli za wnioskiem wypowiedziała się bezwzględna większość członków rady wydziału uprawnionych do głosowania. Do prawomocności uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków rady będących samodzielnymi pracownikami nauki.
5.
Wniosek rady wydziału o powołanie kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego dziekan wydziału przekazuje rektorowi szkoły wyższej załączając protokół posiedzenia rady wydziału z wynikami głosowania, oceną komisji i recenzjami profesorów.
6.
Przepisy § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.