Rozdział 1 - Tryb wysuwania kandydatów na stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych na wydziale uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora spośród osób nie zajmujących na wydziale etatów samodzielnych pracowników nauki. - Zasady i tryb wysuwania kandydatów na profesorów nadzwyczajnych i profesorów zwyczajnych w szkołach wyższych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.58.350

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1959 r.

Rozdział  1.

Tryb wysuwania kandydatów na stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych na wydziale uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora spośród osób nie zajmujących na wydziale etatów samodzielnych pracowników nauki.

§  1.
1.
Jeżeli w szkole wyższej na wydziale uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora zachodzi potrzeba powołania profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego spośród osób nie zajmujących na wydziale etatu samodzielnego pracownika nauki, dziekan tego wydziału - po uzyskaniu zgody rektora na obsadzenie wolnego etatu - zwraca się do rady wydziału o przeprowadzenie postępowania ankietowego określonego w §§ 2 i 3.
2.
Rada wydziału po rozpatrzeniu sprawy podejmuje uchwałę, w której:
1)
upoważnia dziekana do przeprowadzenia postępowania ankietowego, o którym mowa w §§ 2 i 3;
2)
wybiera spośród samodzielnych pracowników nauki trzyosobową komisję do opracowania wyników postępowania ankietowego i wyznacza jej przewodniczącego.
§  2.
1.
Dziekan wydziału, wykonując uchwałę rady wydziału (§ 1), zwraca się do dziekanów odpowiedzi wydziałów szkół wyższych i kierowników odpowiednich placówek naukowych, w których są zatrudnieni profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni danego lub pokrewnego przedmiotu, z prośbą o przekazanie ankiety w celu uzyskania odpowiedni tych profesorów, kogo ich zdaniem należy wziąć pod uwagę przy wysuwaniu przez radę wydziału kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego na danym wydziale.
2.
Ankietę określoną w ust. 1 dziekan kieruje również do profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych swego wydziału wykładających dany lub pokrewny przedmiot.
3.
Profesorowie powinni w terminie jednomiesięcznym od dnia otrzymania ankiety przesłać swą opinię bezpośrednio lub za pośrednictwem swego dziekana lub kierownika placówki naukowej do dziekana wydziału, przeprowadzającego postępowanie ankietowe; w opinii można wysunąć więcej niż jednego kandydata, określając kolejność zgłaszanych nazwisk. Opinie mają charakter poufny.
§  3.
1.
Po upływie terminu ustalonego do nadsyłania ankiety dziekan wydziału przekazuje otrzymane odpowiedzi komisji powołanej przez radę wydziału (§ 1 ust. 2 pkt 2) oraz wyznacza termin posiedzenia rady wydziału (§ 4 ust. 1).
2.
Komisja po zapoznaniu się z odpowiedziami profesorów i niezbędnymi materiałami informacyjnymi ocenia, czy osoby zgłoszone odpowiadają wymaganiom przewidzianym w art. 89 i art. 90 ust. 2 lub 3 bądź ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336), oraz przygotowuje wnioski.
§  4.
1.
Na posiedzeniu rady wydziału zwołanym w celu wysunięcia kandydatury na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego komisja podaje do wiadomości nazwiska wszystkich osób zgłoszonych w postępowaniu ankietowym oraz swoją ocenę i wnioski.
2.
Rada wydziału po wysłuchaniu komisji wybiera kandydata w głosowaniu tajnym. Kandydatem rady wydziału zostaje osoba, która otrzymała bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. W głosowaniu biorą udział członkowie rady wydziału będący samodzielnymi pracownikami nauki.
3.
Członkowie Rady Wydziału biorący udział w głosowaniu mogą zgłosić do protokołu swoje odmienne stanowisko, jeżeli nie zgadzają się z wynikami wyboru.
4.
Z przebiegu posiedzenia i wyników głosowania sporządza się protokół.
5.
Dziekan wydziału zwraca się do wybranego w głosowaniu kandydata o wyrażenie pisemnej zgody na objęcie proponowanego stanowiska. W razie odmowy osoby zainteresowanej rada wydziału wybiera innego kandydata w trybie określonym w ust. 1-4.
6.
Po uzyskaniu zgody osoby wybranej przez radę wydziału dziekan przesyła rektorowi szkoły uchwałę rady wydziału zawierającą wniosek o powołanie osoby wybranej przez radę na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego danego przedmiotu. Do wniosku dołącza się wszystkie odpowiedzi na ankietę, ocenę komisji i protokół z przebiegu posiedzenia i wyników głosowania.
§  5.
1.
Rektor szkoły wyższej przedstawia senatowi do opinii wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 6.
2.
Opinia senatu w sprawie wniosku rady wydziału powinna być wyrażona w formie uchwały powziętej większością głosów w tajnym głosowaniu, w którym biorą udział członkowie senatu będący samodzielnymi pracownikami nauki. Do ważności uchwały senatu wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§  6.
1.
Po powzięciu przez senat uchwały wyrażającej opinię w sprawie kandydata wysuniętego przez radę wydziału na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego rektor przedstawia ministrowi sprawującemu zwierzchni nadzór nad szkołą wyższą wniosek rady wydziału wraz z opinią senatu.
2.
Do wniosku dołącza się:
1)
odpisy protokołów z posiedzeń rady wydziału i senatu, na których omawiano kandydatury;
2)
pisemną zgodę kandydata na objęcie stanowiska;
3)
wykaz publikowanych oraz nie publikowanych prac naukowych kandydata;
4)
ocenę całokształtu dorobku naukowego osiągnięć dydaktycznych oraz postawy moralnej i społecznej kandydata;
5)
Oświadczenie rektora szkoły wyższej o posiadaniu wolnego etatu, o rodzaju i rozmiarze zajęć przewidzianych dla kandydata oraz o terminie ich rozpoczęcia;
6)
oświadczenie kandydata, że zamierza poświęcić się zawodowo pracy w szkole wyższej;
7)
poświadczone odpisy dokumentów personalnych kandydata (świadectwo urodzenia, dyplomy ukończonych studiów i uzyskanych stopni naukowych, orzeczenia nostryfikacyjne, życiorys, ankieta personalna).
3.
Minister sprawujący zwierzchni nadzór nad szkołą wyższą może żądać uzupełnienia nadesłanych materiałów dodatkowymi informacjami lub dokumentami.