§ 10. - Zasady i tryb wyboru, zakres działania oraz obowiązki i prawa sołtysa i podsołtysa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.49.319

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1973 r.
§  10.
1.
Do zadań sołtysa należy również:
1)
udział w opracowywaniu programów rozwoju rolnictwa,
2)
udzielanie pomocy jednostkom skupującym i kontraktującym produkty rolne przy wykonywaniu ich zadań na terenie sołectwa stosownie do ustalonych planów oraz przy organizowaniu skupu i odbioru produktów rolnych,
3)
zgłaszanie naczelnikowi gminy uwag dotyczących działalności placówek handlowych i zakładów usługowych, sprawności obsługi ludności i poziomu zaspokajania jej potrzeb,
4)
czuwanie nad wypełnianiem obowiązku szkolnego, a w razie zorganizowania dowożenia dzieci do szkół - wyznaczanie osób do tego zobowiązanych,
5)
organizowanie pierwszej pomocy mieszkańcom dotkniętym klęską żywiołową,
6)
wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
2.
W zakresie ustalonym odrębnymi przepisami sołtys:
1)
dokonuje potwierdzenia okoliczności wymaganych przy załatwianiu spraw przez mieszkańców sołectwa,
2)
prowadzi sprawy meldunkowe,
3)
inkasuje podatki i inne należności finansowe od mieszkańców sołectwa.
3.
Sołtys opiniuje podania w sprawach ulg i umorzeń należności finansowych mieszkańców sołectwa i może odroczyć termin płatności na okres jednego miesiąca w razie choroby podatnika, śmierci w jego rodzinie, pożaru, pomoru inwentarza, powodzi, gradobicia lub innych wypadków losowych.
4.
Sołtys powinien być informowany przez prowadzącego egzekucję administracyjną o wykonywaniu w sołectwie czynności egzekucyjnych polegających na zajęciu lub odebraniu ruchomości, odebraniu nieruchomości, opróżnieniu lokalu lub innych pomieszczeń. O okolicznościach mogących spowodować wstrzymanie tych czynności sołtys zawiadamia naczelnika gminy, informując o tym pracownika dokonującego egzekucji.
5.
Minister Finansów określi tryb działania sołtysów w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, oraz unormuje sprawowanie nadzoru nad poborem i odprowadzaniem kwot pieniężnych przez sołtysów.
6.
Obowiązki sołtysa w zakresie zarządu mieniem gminnym określają odrębne przepisy.