§ 24. - Zasady i tryb sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.63.586

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 kwietnia 2004 r.
§  24.
1.
Podmiot kontrolowany może złożyć do Prezesa Zarządu Funduszu skargę na kontrolera, jeżeli ma zastrzeżenia co do sposobu przeprowadzenia kontroli.
2.
Rozpatrywanie skarg następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)).