Rozdział 2 - Dokumenty wymagane w celu otrzymania paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego i dokumentu podróży. - Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.21.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1973 r.

Rozdział  2.

Dokumenty wymagane w celu otrzymania paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego i dokumentu podróży.

§  3.
1.
W celu otrzymania paszportu należy przedłożyć:
1)
podanie w formie kwestionariusza paszportowego; osoby do lat 16 wypełniają podanie tylko wtedy, gdy wyjeżdżają samodzielnie,
2)
dwie fotografie o wymiarach 4,5 cm X 3,5 cm; jeżeli wyjazd następuje z dziećmi poniżej lat 16 - dwie fotografie z dziećmi o wymiarach 4,5 cm X 5,5 cm,
3)
jeżeli ubiegający się o paszport ma wyjechać wraz ze swymi małoletnimi dziećmi - pisemne, notarialnie uwierzytelnione oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na wyjazd dzieci, a w razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia - zezwolenie sądu (sądu opiekuńczego), chyba że wyjazd ma nastąpić na zaproszenie przebywającego za granicą drugiego z rodziców albo że władza rodzicielska służy wyłącznie ubiegającemu się o paszport, a jeżeli małoletni poddany władzy rodzicielskiej ma wyjechać bez osoby, której ta władza służy - oświadczenie o zgodzie na wyjazd złożone przez rodziców lub tego z nich, któremu służy władza rodzicielska; przedłożenie pisemnego oświadczenia, uwierzytelnionego notarialnie, o zgodzie drugiego z rodziców na wyjazd małoletniego dziecka jest zbędne przy wyjazdach z jednym z rodziców na pobyt czasowy nie przekraczający 2 miesięcy do Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
4)
jeżeli małoletni poddany opiece albo ubezwłasnowolniony poddany opiece lub kurateli ma wyjechać za granicę na stałe - zezwolenie sądu opiekuńczego, a jeżeli małoletni lub ubezwłasnowolniony ma wyjechać na pobyt czasowy bez osoby, której służy opieka lub kuratela - oświadczenie tej osoby o zgodzie na wyjazd,
5)
zaświadczenie z miejsca pracy podpisane przez kierownika zakładu lub instytucji albo kierownika właściwej jednostki kadrowej, wydane w celu przedłożenia organowi określonemu w § 1 ust. 1, stwierdzające wyuczony i wykonywany zawód oraz fakt udzielenia urlopu ubiegającemu się o paszport; osoby nie zatrudnione wskazują w kwestionariuszu źródło utrzymania,
6) 2
zaproszenie od osoby, do której udaje się ubiegający się o paszport, jeżeli jest wymagane; powinno ono zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia i adres osoby zapraszającej, imię i nazwisko oraz adres osoby zaproszonej, zobowiązanie pokrycia wszelkich kosztów jej pobytu za granicą, a ponadto powinno być poświadczone przez polski urząd konsularny; w krajach, gdzie nie ma polskiego urzędu konsularnego, zaproszenie, o którym mowa, powinno być poświadczone przez miejscowego notariusza lub przez miejscową władzę,
7)
zezwolenie właściwego organu wojskowego, jeżeli ubiegający się o paszport pełni czynną służbę wojskową lub zatrudniony jest w jednostce (instytucji) wojskowej albo w przedsiębiorstwie państwowym (zakładzie) podległym Ministrowi Obrony Narodowej,
8)
zezwolenie właściwego wojskowego komendanta rejonowego, jeżeli ubiegający się o paszport obowiązany jest uzyskać takie zezwolenie w trybie przepisów o powszechnym obowiązku wojskowym.
2.
W razie zamierzonego wyjazdu z kraju na pobyt stały należy ponadto przedłożyć:
1)
skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci do lat 16,
2)
jeżeli chodzi o osoby owdowiałe - odpis skrócony aktu zgonu małżonka, jeżeli zaś chodzi o osoby rozwiedzione - odpis prawomocnego orzeczenia sądowego lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu,
3)
zaświadczenie wojskowego komendanta rejonowego dla osób od lat 18, stwierdzające stosunek do służby wojskowej, albo wojskowy dokument osobisty lub zaświadczenie wojskowego komendanta rejonowego, stwierdzające zwolnienie od powszechnego obowiązku wojskowego, albo zaświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych; przepis niniejszy dotyczy również kobiet, które podlegają obowiązkowi służby wojskowej,
4)
zaświadczenie właściwego do spraw lokalowych organu prezydium rady narodowej o zgłoszeniu zamiaru opuszczenia mieszkania.
§  4.
1.
Przy odbiorze paszportu należy przedłożyć:
1)
przyrzeczenie udzielenia wizy wydane przez właściwe obce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny,
2)
dowód osobisty,
3)
dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
2.
W razie zamierzonego wyjazdu na pobyt stały należy ponadto przedłożyć:
1)
zaświadczenie z miejsca pracy o rozwiązaniu stosunku pracy,
2)
zaświadczenie organu finansowego prezydium właściwej rady narodowej stwierdzające, że na ubiegającym się o paszport nie ciążą zobowiązania podatkowe oraz że organ finansowy nie prowadzi przeciwko osobie tej egzekucji administracyjnej należności niepodatkowych na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących wierzytelności niepodatkowych,
3)
zaświadczenie właściwego do spraw lokalowych organu prezydium rady narodowej o przekazaniu mieszkania,
4)
posiadany polski wojskowy dokument osobisty (zaświadczenie wojskowe).
§  5.
1.
W celu otrzymania wkładki paszportowej do dowodu osobistego należy przedłożyć dokumenty wymienione w § 3 ust. 1.
2.
Przy odbiorze wkładki paszportowej należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz na żądanie okazać dowód osobisty; dowód uiszczenia opłaty paszportowej można również przedłożyć w chwili złożenia podania.
§  6.
1.
W celu otrzymania dokumentu podróży należy przedłożyć dokumenty wymienione w § 3 ust. 1, a przy wyjazdach na pobyt stały również dokumenty wymienione w § 3 ust. 2.
2.
Przy odbiorze dokumentu podróży należy przedłożyć dokumenty wymienione w § 4 ust. 1, a przy wyjazdach na pobyt stały także dokumenty wymienione w § 4 ust. 2.
2 § 3 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.33.195) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 1973 r.