Zasady i tryb postępowania oraz właściwość organów w sprawach paszportowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.21.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 22 maja 1967 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania oraz właściwości organów w sprawach paszportowych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. z 1967 r. Nr 17, poz. 81) zarządza się, co następuje:

Organy właściwe do podejmowania decyzji w sprawie wydawania paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności.

§  1. 1
1.
Organami właściwymi do podejmowania decyzji w sprawie wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży są:
1)
upoważnione przez Ministra Spraw Wewnętrznych komendy powiatowe Milicji Obywatelskiej (równorzędne) na wyjazdy do Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w następujących wypadkach:
a)
na indywidualne wyjazdy prywatne na pobyt czasowy,
b)
na turystyczne wyjazdy organizowane przez jednostki określone w § 7 ust. 1,
2)
komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej (równorzędne) w następujących wypadkach:
a)
na indywidualne wyjazdy prywatne na pobyt czasowy do państw nie wymienionych w pkt 1,
b)
na wyjazdy turystyczne organizowane przez jednostki określone w § 7 ust. 1 do państw nie wymienionych w pkt 1,
c)
na wyjazdy w celach sportowych działaczy i ekip do państw wymienionych w pkt 1 - w ramach planów zatwierdzonych przez Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki,
d)
na indywidualne wyjazdy na pobyt czasowy, a także na organizowane przez jednostki określone w § 7 ust. 1 wyjazdy turystyczne do państw wymienionych w pkt 1, w razie gdy powiatowa (równorzędna) komenda Milicji Obywatelskiej nie jest upoważniona do podejmowania decyzji w sprawach paszportowych,
e)
na wyjazdy na pobyt stały do wszystkich państw,
3)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - na wyjazdy inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jak również w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych względami służbowymi lub losowymi w sprawach należących do właściwości organów wymienionych w pkt 1 i 2.
2.
Właściwość organów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 ustala się według miejsca stałego pobytu (zamieszkania) zainteresowanej osoby.
3.
Organy określone w ust. 1 właściwe są również do podejmowania, zgodnie z ich zakresem działania, decyzji w sprawach:
1)
o dokonywanie zmian w wystawionych paszportach, wkładkach paszportowych do dowodów osobistych i dokumentach podróży,
2)
o wznowienie ważności paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży.
4.
Do unieważnienia i odbierania unieważnionych paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży właściwy jest organ, który podjął decyzję w sprawie wydania danego dokumentu, albo organ nadrzędny.
§  2.
Do czynienia zmian w paszportach konsularnych i wznawiania ich ważności w czasie pobytu posiadacza paszportu w kraju właściwe są komendy Milicji Obywatelskiej określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 według miejsca zameldowania posiadacza paszportu.

Dokumenty wymagane w celu otrzymania paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego i dokumentu podróży.

§  3.
1.
W celu otrzymania paszportu należy przedłożyć:
1)
podanie w formie kwestionariusza paszportowego; osoby do lat 16 wypełniają podanie tylko wtedy, gdy wyjeżdżają samodzielnie,
2)
dwie fotografie o wymiarach 4,5 cm X 3,5 cm; jeżeli wyjazd następuje z dziećmi poniżej lat 16 - dwie fotografie z dziećmi o wymiarach 4,5 cm X 5,5 cm,
3)
jeżeli ubiegający się o paszport ma wyjechać wraz ze swymi małoletnimi dziećmi - pisemne, notarialnie uwierzytelnione oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na wyjazd dzieci, a w razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia - zezwolenie sądu (sądu opiekuńczego), chyba że wyjazd ma nastąpić na zaproszenie przebywającego za granicą drugiego z rodziców albo że władza rodzicielska służy wyłącznie ubiegającemu się o paszport, a jeżeli małoletni poddany władzy rodzicielskiej ma wyjechać bez osoby, której ta władza służy - oświadczenie o zgodzie na wyjazd złożone przez rodziców lub tego z nich, któremu służy władza rodzicielska; przedłożenie pisemnego oświadczenia, uwierzytelnionego notarialnie, o zgodzie drugiego z rodziców na wyjazd małoletniego dziecka jest zbędne przy wyjazdach z jednym z rodziców na pobyt czasowy nie przekraczający 2 miesięcy do Ludowej Republiki Bułgarii, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Węgierskiej Republiki Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
4)
jeżeli małoletni poddany opiece albo ubezwłasnowolniony poddany opiece lub kurateli ma wyjechać za granicę na stałe - zezwolenie sądu opiekuńczego, a jeżeli małoletni lub ubezwłasnowolniony ma wyjechać na pobyt czasowy bez osoby, której służy opieka lub kuratela - oświadczenie tej osoby o zgodzie na wyjazd,
5)
zaświadczenie z miejsca pracy podpisane przez kierownika zakładu lub instytucji albo kierownika właściwej jednostki kadrowej, wydane w celu przedłożenia organowi określonemu w § 1 ust. 1, stwierdzające wyuczony i wykonywany zawód oraz fakt udzielenia urlopu ubiegającemu się o paszport; osoby nie zatrudnione wskazują w kwestionariuszu źródło utrzymania,
6) 2
zaproszenie od osoby, do której udaje się ubiegający się o paszport, jeżeli jest wymagane; powinno ono zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia i adres osoby zapraszającej, imię i nazwisko oraz adres osoby zaproszonej, zobowiązanie pokrycia wszelkich kosztów jej pobytu za granicą, a ponadto powinno być poświadczone przez polski urząd konsularny; w krajach, gdzie nie ma polskiego urzędu konsularnego, zaproszenie, o którym mowa, powinno być poświadczone przez miejscowego notariusza lub przez miejscową władzę,
7)
zezwolenie właściwego organu wojskowego, jeżeli ubiegający się o paszport pełni czynną służbę wojskową lub zatrudniony jest w jednostce (instytucji) wojskowej albo w przedsiębiorstwie państwowym (zakładzie) podległym Ministrowi Obrony Narodowej,
8)
zezwolenie właściwego wojskowego komendanta rejonowego, jeżeli ubiegający się o paszport obowiązany jest uzyskać takie zezwolenie w trybie przepisów o powszechnym obowiązku wojskowym.
2.
W razie zamierzonego wyjazdu z kraju na pobyt stały należy ponadto przedłożyć:
1)
skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci do lat 16,
2)
jeżeli chodzi o osoby owdowiałe - odpis skrócony aktu zgonu małżonka, jeżeli zaś chodzi o osoby rozwiedzione - odpis prawomocnego orzeczenia sądowego lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu,
3)
zaświadczenie wojskowego komendanta rejonowego dla osób od lat 18, stwierdzające stosunek do służby wojskowej, albo wojskowy dokument osobisty lub zaświadczenie wojskowego komendanta rejonowego, stwierdzające zwolnienie od powszechnego obowiązku wojskowego, albo zaświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych; przepis niniejszy dotyczy również kobiet, które podlegają obowiązkowi służby wojskowej,
4)
zaświadczenie właściwego do spraw lokalowych organu prezydium rady narodowej o zgłoszeniu zamiaru opuszczenia mieszkania.
§  4.
1.
Przy odbiorze paszportu należy przedłożyć:
1)
przyrzeczenie udzielenia wizy wydane przez właściwe obce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny,
2)
dowód osobisty,
3)
dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
2.
W razie zamierzonego wyjazdu na pobyt stały należy ponadto przedłożyć:
1)
zaświadczenie z miejsca pracy o rozwiązaniu stosunku pracy,
2)
zaświadczenie organu finansowego prezydium właściwej rady narodowej stwierdzające, że na ubiegającym się o paszport nie ciążą zobowiązania podatkowe oraz że organ finansowy nie prowadzi przeciwko osobie tej egzekucji administracyjnej należności niepodatkowych na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących wierzytelności niepodatkowych,
3)
zaświadczenie właściwego do spraw lokalowych organu prezydium rady narodowej o przekazaniu mieszkania,
4)
posiadany polski wojskowy dokument osobisty (zaświadczenie wojskowe).
§  5.
1.
W celu otrzymania wkładki paszportowej do dowodu osobistego należy przedłożyć dokumenty wymienione w § 3 ust. 1.
2.
Przy odbiorze wkładki paszportowej należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz na żądanie okazać dowód osobisty; dowód uiszczenia opłaty paszportowej można również przedłożyć w chwili złożenia podania.
§  6.
1.
W celu otrzymania dokumentu podróży należy przedłożyć dokumenty wymienione w § 3 ust. 1, a przy wyjazdach na pobyt stały również dokumenty wymienione w § 3 ust. 2.
2.
Przy odbiorze dokumentu podróży należy przedłożyć dokumenty wymienione w § 4 ust. 1, a przy wyjazdach na pobyt stały także dokumenty wymienione w § 4 ust. 2.

Wydawanie paszportów zbiorowych.

§  7.
1.
Paszporty zbiorowe wydaje się na wniosek urzędów, instytucji państwowych oraz jednostek gospodarki uspołecznionej, jak również związków zawodowych oraz organizacji politycznych i społecznych.
2.
W celu otrzymania paszportu zbiorowego należy do wniosku o jego wydanie załączyć:
1)
listę uczestników grupy,
2)
pismo właściwego organu naczelnego, któremu podlega składający wniosek, stwierdzające celowość wyjazdu,
3)
przyrzeczenie udzielenia wizy wydane przez właściwe obce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny,
4)
zezwolenie Narodowego Banku Polskiego na zakup zagranicznych środków płatniczych niezbędnych na pokrycie kosztów utrzymania danej grupy za granicą, a w razie wymiany bezdewizowej - zaproszenie właściwej instytucji lub organizacji, zapewniające pełne pokrycie kosztów pobytu danej grupy osób za granicą,
5)
dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 dla każdego uczestnika grupy.
3.
Przepisy ust. 2 pkt 2, 3 i 4 nie dotyczą wniosków o wydanie paszportów, składanych przez jednostki posiadające rachunek specjalny na cele wyjazdów zagranicznych.
4. 3
Przepisy ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie w razie wyjazdu grupy osób na podstawie paszportów indywidualnych, jeżeli mają być one wydane na wniosek urzędów lub instytucji wymienionych w ust. 1; odpowiednie zastosowanie mają wówczas przepisy § 8 ust. 1 i 5 oraz § 14 ust. 2.

Wnoszenie podań i odbiór paszportu.

§  8.
1. 4
Podania i wnioski o wydanie paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży składa się w komendzie powiatowej lub wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (równorzędnej) właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu (zamieszkania) osoby zainteresowanej; w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych względami służbowymi lub losowymi dopuszczalne jest złożenie podania lub wniosku w Biurze Paszportów i Dowodów Osobistych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2. 5
(skreślony).
3.
W celu ustalenia tożsamości osoba, ubiegająca się o paszport, wkładkę paszportową do dowodu osobistego lub dokument podróży, obowiązana jest osobiście złożyć podanie. Nie dotyczy to osób do lat 16 oraz całkowicie ubezwłasnowolnionych.
4.
Przy składaniu podania należy okazać dokument stwierdzający tożsamość oraz dokument stwierdzający stosunek do służby wojskowej.
5.
Przy wyjazdach zbiorowych tożsamość uczestników grupy powinna być stwierdzona na ich podaniach przez właściwe ze względu na ich miejsce stałego pobytu (zamieszkania) komendy powiatowe lub wojewódzkie Milicji Obywatelskiej (równorzędne). Tożsamość uczestników grupy może być także stwierdzona przez jednostki posiadające rachunek specjalny na cele wyjazdów zagranicznych. Przy stwierdzaniu tożsamości stosuje się odpowiednio przepis ust. 4.
6.
Organ właściwy do przyjęcia podania (wniosku) może odmówić jego przyjęcia, jeżeli nie są do niego załączone wszystkie wymagane dokumenty lub jeżeli kwestionariusz paszportowy jest wypełniony nieczytelnie.
7.
Na żądanie składającego podanie (wniosek) z wymaganymi dokumentami należy potwierdzić mu odbiór podania (wniosku) i dokumentów.
§  9.
1.
Odbiór paszportu dokonywany jest w miejscu złożenia podania (wniosku); przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.
Przy odbiorze paszportu zbiorowego należy przedłożyć dowody osobiste uczestników grupy oraz dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
3.
Paszport zbiorowy może być odebrany przez kierownika grupy lub przez osobę pisemnie upoważnioną do tego przez wnioskodawcę.

Decyzje i odwołania.

§  10.
1.
Organ, w którym złożono podanie (wniosek) o wydanie paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży, obowiązany jest w formie pisemnej zawiadomić składającego podanie (wniosek) o decyzji najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania (wniosku) z wymaganymi dokumentami, a jeżeli wyjazd za granicę ma nastąpić na pobyt stały - najpóźniej w ciągu czterech miesięcy.
2.
Przepis ust. 1 dotyczy odpowiednio podań (wniosków) o dokonanie zmian w paszporcie, wkładce paszportowej do dowodu osobistego i dokumencie podróży lub wznowienie ich ważności.
3.
W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w związku z ciężką chorobą lub śmiercią przebywającego za granicą członka rodziny albo w związku z koniecznością przeprowadzenia za granicą leczenia - gdy zwłoka w załatwieniu sprawy groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ubiegającego się o wyjazd - może on domagać się załatwienia sprawy przed upływem terminów określonych w ust. 1 i 2.
§  11.
W decyzji odmownej wystarczy powołać podstawę prawną odmowy. Decyzja taka powinna zawierać objaśnienie o przysługującym środku odwoławczym ze wskazaniem terminu i organu, do którego odwołanie powinno być wniesione.
§  12.
1.
Organem właściwym do rozpatrywania odwołań są:
1)
komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej od decyzji wydanej przez komendy powiatowe Milicji Obywatelskiej,
2)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od decyzji wydanej w I instancji przez komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej.
2.
Decyzja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
§  13.
1.
Odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2.
Organ, który decyzje wydał, obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania albo decyzję zaskarżoną zmienić i zawiadomić o tym odwołującego się, albo też w tym terminie odwołanie wraz z aktami sprawy przekazać organowi właściwemu do rozpoznania odwołania.
§  14.
1.
Organ właściwy do rozpoznania odwołania obowiązany jest w formie pisemnej zawiadomić odwołującego się od decyzji najpóźniej w terminach określonych w § 10 ust. 1 i 2. Przepisy § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2.
W sprawach o wydanie paszportów w związku z wyjazdem zbiorowym odwołanie może być pozostawione bez rozpoznania, jeżeli termin wyznaczony do wyjazdu danej grupy osób upływa przed terminem przewidzianym do rozpoznania odwołania.

Przepisy końcowe.

§  15.
Jeżeli wyjazd na podstawie wydanego paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży nie nastąpił, posiadacz takiego dokumentu obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu jego ważności zwrócić go organowi, który go wydał, lub też złożyć w wojewódzkiej komendzie Milicji Obywatelskiej (równorzędnej) właściwej ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.
§  16.
1.
Wniosek o zwrot kosztów biletu na przejazd za granicę oraz kosztów powrotu do miejsca zamieszkania w kraju - w wypadku unieważnienia paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży przed opuszczeniem kraju - złożyć należy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem komendy Milicji Obywatelskiej, w której złożono podanie (wniosek) o wydanie paszportu.
2.
Zwrot kosztów biletu na przejazd za granicę obejmuje jedynie koszty nie podlegające zwrotowi z kasy biura podróży lub przedsiębiorstwa przewozowego. Dokumentem stwierdzającym wysokość kosztów nie podlegających zwrotowi z kasy biura podróży lub przedsiębiorstwa przewozowego jest odpowiednie zaświadczenie tego biura podróży lub przedsiębiorstwa przewozowego, w którym wpłata została uiszczona.
§  17.
1.
W razie wyjazdu za granicę na koszt urzędu, instytucji państwowej, jednostki gospodarki uspołecznionej, związku zawodowego albo organizacji politycznej lub społecznej obowiązują w zakresie składania dokumentów w celu otrzymania paszportu lub wkładki paszportowej do dowodu osobistego oraz w zakresie wnoszenia podań i odbioru paszportu lub wkładki paszportowej do dowodu osobistego przepisy dotyczące paszportów urzędowych.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wyjazdów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c).
§  18.
Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące dowodów osobistych stosuje się odpowiednio do tymczasowych zaświadczeń tożsamości.
§  19.
Do postępowania w sprawach nie uregulowanych niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy o postępowaniu administracyjnym.
§  20.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 107, z 1961 r. Nr 27, poz. 132 i z 1964 r. Nr 17, poz. 98).
§  21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 września 1970 r. (Dz.U.70.24.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 1970 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1973 r. (Dz.U.73.33.195) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 1973 r.
3 § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 września 1970 r. (Dz.U.70.24.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 1970 r.
4 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 września 1970 r. (Dz.U.70.24.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 1970 r.
5 § 8 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 września 1970 r. (Dz.U.70.24.198) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 1970 r.