Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  9.
1. 2 Wierzytelności w kapitale i odsetkach oraz należności uboczne likwidowanych isntytucyj kredytu długoterminowego, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się płatne z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu.
2. W tym samym terminie stają się wymagalne zobowiązania likwidowanych instytucyj kredytu długoterminowego.
2 Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. (Dz.U.51.31.241) zmieniającej nin. dekret z dniem 1 stycznia 1950 r.