Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  34. 16

1. Nadwyżka aktywów, powstała po pokryciu kosztów postępowania likwidacyjnego i po zaspokojeniu wierzycieli, zużyta zostanie na pokrycie kosztów postępowania likwidacyjnego tych instytucji kredytu długoterminowego, których majątek na to nie wystarcza, a pozostałość przekazana będzie Skarbowi Państwa.
2. Jeżeli w nadwyżce, o której mowa w ust. 1, znajdują się nieruchomości, przepisanie tytułu własności tych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa nastąpi na wniosek likwidatora bądź Banku Gospodarstwa Krajowego względnie Komisarza Rządowego lub instytucji bankowej, wskazanej w decyzji Ministra Finansów (art. 36b).
3. Podstawą do przepisania tytułu własności tych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa jest zaświadczenie instytucji, wskazanej w ust. 2, stwierdzające, że nieruchomość jako nadwyżka aktywów przekazana została na własność Skarbu Państwa.
16 Art. 34 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. (Dz.U.51.31.241) zmieniającej nin. dekret z dniem 1 stycznia 1950 r.