Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  17.
1. Wierzyciele, których wierzytelności nie zostały umieszczone na liście zgłoszonych wierzytelności w całości lub w części, mogą składać zarzuty na ręce likwidatora do Komisarza Rządowego w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Polskim o wyłożeniu listy, a wierzyciele zagraniczni w ciągu 60 dni od tej daty.
2. Zarzuty rozstrzyga Komisarz Rządowy, którego decyzję doręcza się wierzycielowi na piśmie.
3. 3 Od decyzji Komisarza Rządowego przysługuje stronie odwołanie do Ministra Skarbu w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się na ręce Komisarza Rządowego.
4. Decyzja Ministra Skarbu jest ostateczna.
3 Art. 17 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. (Dz.U.51.31.241) zmieniającej nin. dekret z dniem 1 stycznia 1950 r.