Zasady dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.106.1163

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 14 września 2001 r.
w sprawie zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie w:
1)
pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych,
2)
pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji wyznaczonych do wykonywania aresztu w celu wydalenia,
3)
policyjnych izbach dziecka,
4)
strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców podlegających wydaleniu,
5)
ośrodkach dla uchodźców,
6)
pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych,

zwanych dalej "obiektami".

1.
Palenie wyrobów tytoniowych w obiektach jest dopuszczalne tylko w miejscach wyznaczonych do tego przez dyrektorów (dowódców, komendantów, kierowników) tych obiektów.
2.
Miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, wyznacza się w odrębnych i zamykanych pomieszczeniach oraz oznacza się je w widoczny sposób.
3.
Jeżeli w obiekcie nie można spełnić warunków, o których mowa w ust. 2, miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogą być wyznaczone na zewnątrz obiektu, z wyjątkiem obiektów, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 6.
1.
W obiektach, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 4 i 6, dopuszcza się możliwość palenia wyrobów tytoniowych przez osoby pozbawione wolności, zwane dalej "osadzonymi", w celach i pokojach mieszkalnych.
2.
Kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo Straży Granicznej, w której znajdują się obiekty, o których mowa w ust. 1, wyznacza cele i pokoje mieszkalne dla osadzonych palących wyroby tytoniowe.
3.
Jeżeli nie można spełnić warunku określonego w ust. 2, dopuszcza się palenie wyrobów tytoniowych poza celami i pokojami mieszkalnymi, w pomieszczeniach wyodrębnionych i odpowiednio przystosowanych, w czasie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji albo Straży Granicznej.
1.
Palenie wyrobów tytoniowych w policyjnej izbie jest dopuszczalne tylko przez pracowników i tylko w palarniach spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
2.
Dzieci umieszczone w policyjnej izbie dziecka nie mogą być świadkami palenia wyrobów tytoniowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.