Art. 5. - [Zakaz palenia] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.700 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2024 r.
Art.  5.  [Zakaz palenia]
1. 
Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:
1)
na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2)
na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3)
na terenie uczelni;
4)
w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
5)
w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
6)
w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
7)
w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
8)
na przystankach komunikacji publicznej;
9)
w pomieszczeniach obiektów sportowych;
10)
w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
11)
w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
1a. 
Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej "informacją o zakazie palenia".
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.