§ 6. - Zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1513 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r.
§  6. 
1. 
Deklaracja zgodności UE stanowi potwierdzenie spełnienia przez SEE wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. 
Deklaracja zgodności UE zawiera:
1)
numer (niepowtarzalny identyfikator SEE);
2)
imię, nazwisko lub nazwę oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
3)
określenie przedmiotu deklaracji, umożliwiające identyfikację SEE i odtworzenie jego historii;
4)
oświadczenie o zgodności SEE z dyrektywą 2011/65/UE;
5)
odniesienie do norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji technicznych, w zakresie których jest deklarowana zgodność;
6)
miejsce i datę sporządzenia deklaracji;
7)
imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do sporządzania deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
3. 
Deklaracja zgodności UE może zawierać zdjęcie SEE.