Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.203 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Art.  4.  [Organy ustalające prawa do świadczeń pieniężnych i je wypłacające]
1.  Prawo do świadczeń pieniężnych ustalają i świadczenia wypłacają właściwe do spraw rent organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2.  (uchylony).