Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663744

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 8 września 2010 r.
WSP 10/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Steckiewicz.

Sędziowie SN: Marek Pietruszyński, Jan Bogdan Rychlicki (sprawozdawca).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Mariana C. po rozpoznaniu w Izbie Wojskowej na posiedzeniu w dniu 8 września 2010 r., jego skargi na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt: Ko 51/09 Wojskowego Sądu Okręgowego w W.

postanowił:

1.

stwierdzić przewlekłość postępowania w sprawie sygn. akt: Ko 51/09 Wojskowego Sądu Okręgowego w W.,

2.

przyznać od Skarbu Państwa na rzecz Mariana C. sumę pieniężną w wysokości 2000 zł (słownie dwa tysiące),

3.

zwrócić Marianowi C. uiszczoną opłatę od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wojskowy Sąd Okręgowy w W. po rozpoznaniu wniosku Mariana C. o odszkodowanie i zadośćuczynienie postanowieniem z dnia 11 stycznia 2010 r., sygn. akt: Ko 51/09, na podstawie art. 35 § 1 k.p.k., art. 2 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 117), stwierdził swoją niewłaściwość rzeczową i sprawę Mariana C. przekazał do rozpoznania:

1.

Sądowi Okręgowemu w L. w części dotyczącej wniosku w oparciu o przepisy art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu (...),

2.

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. w części dotyczącej wniosku w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 28 stycznia 2010 r. (...). W dniu 8 czerwca 2010 r. w związku z treścią tegoż postanowienia, akta sprawy Mariana C. o sygn. Ko 51/09, przesłano do Sądu Okręgowego w L. (...). W dniu 4 lipca 2010 r. skargę na przewlekłość postępowania w niniejszej sprawie wniósł Marian C. Podniósł w niej, że "od wydania postanowienia minęło już prawie pół roku i zupełnie nic nie zostało w tej kwestii zrobione" i wniósł o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie o sygn. Ko 51/09, przyznanie od Skarbu Państwa na jego rzecz sumy pieniężnej w wysokości 5.000 zł oraz zwrot uiszczonej przez niego opłaty od skargi.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy rozważył.

W niniejszej sprawie oczywiste jest, że doszło do przewlekłości postępowania, poprzez bezczynność Wojskowego Sądu Okręgowego w W., który przez okres 5 miesięcy zaniechał przesłania akt sprawy Ko 51/09 Sądowi Okręgowemu w L., który w tej sprawie jest sądem właściwym do wydania orzeczenia, co do istoty (por. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843). W tej sytuacji, mając na uwadze znaczenie bezczynności sądu dla strony, należało w oparciu o art. 12 ust. 4 cyt. ustawy przyznać od Skarbu Państwa na rzecz Mariana C. sumę pieniężną w wysokości 2.000 zł. Stosownie do treści art. 17 ust. 3 cyt. ustawy należało również zwrócić Marianowi C. uiszczoną przez niego opłatę od wniesionej skargi.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.