Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.203 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Art.  25.  [Renta rodzinna]
1.  Uprawnionym członkom rodziny przysługuje renta rodzinna w wysokości:
1) 70% podstawy wymiaru dla jednej osoby;
2) 75% podstawy wymiaru dla dwóch osób;
3) 85% podstawy wymiaru dla trzech i więcej osób.
2.  Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi kwota ustalona w myśl art. 11, z tym że za podstawę wymiaru renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym przyjmuje się kwotę, która stanowiłaby podstawę wymiaru renty dla tego inwalidy.
3.  (uchylony).