Zaopatrywanie w świadectwa zdrowia i pochodzenie partii ziemniaków sadzeniaków wywożonych i wwożonych w obrocie krajowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.21.125

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 1 kwietnia 1960 r.
w sprawie zaopatrywania w świadectwa zdrowia i pochodzenia partii ziemniaków sadzeniaków wywożonych i wwożonych w obrocie krajowym.

Na podstawie art. 2 pkt 6 i 7 oraz art. 6 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 55, poz. 253) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym jest mowa:
1)
o prezydiach wojewódzkich rad narodowych, należy przez to rozumieć również prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw,
2)
o województwach, należy przez to rozumieć również miasta wyłączone z województw.
1.
W razie wystąpienia:
1)
raka ziemniaczanego - Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.,
2)
mątwika ziemniaczanego - Heterodera rostochiensis Woll.,
3)
skośnika ziemniaczanego - Phthorimaea operculella Zell.,
4)
parcha prószystego - Spongospora subterranea (Wallr.) Johns lub
5)
bakteriozy pierścieniowej - Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth) Skaptason et Burkholder

prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą wprowadzić zakaz wywożenia poza granice województwa i przewozu w granicach województwa partii ziemniaków sadzeniaków nie zaopatrzonych w świadectwa zdrowia i pochodzenia, stwierdzające, że partia ziemniaków jest wolna od tych spośród wyżej wymienionych chorób lub szkodników, które wystąpiły w tym województwie.

2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych w województwach, dla których niektóre lub wszystkie choroby i szkodniki ziemniaka wymienione w ust. 1 stanowią szczególne zagrożenie produkcji ziemniaka, mogą wprowadzić zakaz wwozu na teren województwa partii ziemniaków sadzeniaków nie zaopatrzonych w świadectwa zdrowia i pochodzenia. stwierdzające, że partia ziemniaków przeznaczonych do sadzenia jest wolna od chorób i szkodników szczególnie zagrażających produkcji ziemniaka w tym województwie.
1.
Świadectwo zdrowia i pochodzenia powinno zawierać poza stwierdzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub 2, adres gospodarstwa, w którym ziemniaki zostały wyprodukowane, nazwisko osoby lub nazwę jednostki organizacyjnej będącej właścicielem lub użytkownikiem tego gospodarstwa oraz wagę partii ziemniaków.
2.
Świadectwo zdrowia i pochodzenia wystawia organ służby kwarantanny i ochrony roślin prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej), właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa, w którym wyprodukowane zostały ziemniaki.
Organy służby kwarantanny i ochrony roślin prezydiów rad narodowych są uprawnione do:
1)
wstępu na grunty, na których są lub były uprawiane ziemniaki, i do pomieszczeń lub urządzeń służących do przechowywania ziemniaków,
2)
dokonywania badania gruntów, o których mowa w pkt 1, i pobierania próbek gleby i próbek ziemniaków,
3)
żądania potrzebnych informacji.
Rozporządzenie niniejsze nie narusza przepisów rozporządzeń wydanych w sprawie zwalczania poszczególnych chorób i szkodników ziemniaka.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.