Art. 8. - [Piony funkcjonalne Żandarmerii Wojskowej] - Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  8.  [Piony funkcjonalne Żandarmerii Wojskowej]
1. 
Żandarmeria Wojskowa składa się z następujących pionów funkcjonalnych:
1)
dochodzeniowo-śledczego;
2)
prewencyjnego;
3)
administracyjno-logistyczno-technicznego.
2. 
Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi inne niż wymienione w ust. 1 rodzaje pionów funkcjonalnych, określając ich organizację i zakres działania.