Utworzenie pionu operacyjno-rozpoznawczego w Żandarmerii Wojskowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.69

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie utworzenia pionu operacyjno-rozpoznawczego w Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się pion funkcjonalny operacyjno-rozpoznawczy w Żandarmerii Wojskowej oraz określa się jego organizację i zakres działania.
§  2. 
Pion funkcjonalny operacyjno-rozpoznawczy tworzą:
1)
Zarząd Kryminalny w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej;
2)
wydziały kryminalne w oddziałach terenowych ŻW;
3)
sekcje kryminalne w wydziałach ŻW.
§  3. 
W pionie funkcjonalnym operacyjno-rozpoznawczym wykonywane są zadania z zakresu działalności operacyjno-rozpoznawczej, techniki operacyjnej oraz sprzętu specjalistycznego.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.