Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.28.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 24 marca 1920 r.
w przedmiocie zamiany asygnat pożyczki państwowej z roku 1918, subskrybowanej w złocie, po kursie nominalnym, na obligacje pożyczki z 1920 roku.

Art.  1.

Osoby, które pożyczkę państwową z roku 1918 subskrybowały w złocie po kursie nominalnym, mają prawo, w razie zamiany asygnat tamtej pożyczki na obligacje pożyczki z 1920 r. do otrzymania tych obligacji na sumę 4-krotnie wyższą od sumy przez nich subskrybowanej.

Art.  2.

Wykonanie ustawy tej powierza się Ministrowi Skarbu.