Zakres stosowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa... - Dz.U.1934.5.35 - OpenLEX

Zakres stosowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.5.35

Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 23 grudnia 1933 r.
w sprawie zakresu stosowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

Na podstawie cz. 1 art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 658) zarządza się co następuje:
Za należności z tytułu podatków i innych danin publicznych, zarówno państwowych jak samorządowych, przejmowane będą grunty z nieruchomości, obciążonych temi należnościami, tylko w przypadkach:
a)
gdy wszczęcie postępowania celem przejęcia gruntów poprzedziła bezskuteczna egzekucja z majątku ruchomego dłużnika lub gdy na podstawie zachodzących okoliczności przewidywać można, że wdrożenie egzekucji z majątku ruchomego dłużnika pozostanie bez skutku;
b)
gdy płatnik nie zapłacił dwóch kolejnych rat, przypadających od niego według rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 listopada 1933 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o ulgach w spłacie zaległości podatkowych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 731);
c)
w przypadkach, nieobjętych p. a) i b), stosownie do uznania Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, którzy uprawnienia te, w granicach wydanej przez tych Ministrów instrukcji, przelać mogą na wojewodów.
Nie będą przejmowane grunty za należności, wymienione w cz. 1 art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, w przypadkach gdy wojewoda uzna, że grunty z danej nieruchomości, ze względu na ich rodzaj, obszar lub położenie lub ze względu na miejscowe warunki, nie nadają się na cele, przewidziane w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.