Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1952

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Na podstawie art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwane dalej "Kolegium", rozpatruje sprawy na posiedzeniach, w terminach określonych w planie pracy Kolegium.
2.  Przewodniczący Kolegium może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zwanej dalej "ustawą", zwołać posiedzenie Kolegium w innym terminie niż określony w planie pracy Kolegium.
§  2. 
1.  Zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium wraz z porządkiem obrad sekretarz Kolegium doręcza uczestnikom posiedzenia nie później niż na pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2.  W przypadku zwołania posiedzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium wraz z porządkiem obrad sekretarz Kolegium doręcza uczestnikom posiedzenia niezwłocznie po podjęciu przez przewodniczącego Kolegium decyzji o zwołaniu posiedzenia.
3.  Przewodniczący Kolegium w trakcie posiedzenia może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy, wprowadzić do porządku obrad sprawy nieprzewidziane w tym porządku.
§  3. 
1.  Przewodniczący Kolegium może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy, podjąć decyzję o niejawnym charakterze określonej części lub całości posiedzenia Kolegium.
2.  Przewodniczący Kolegium przed posiedzeniem Kolegium określa, które z osób wymienionych w art. 66 ust. 5 pkt 2 ustawy uczestniczą w całości lub określonej części posiedzenia.
3.  Doręczenie uczestnikom posiedzenia informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 2, następuje nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Kolegium. W wyjątkowych sytuacjach informacja może zostać wysłana w dniu poprzedzającym posiedzenie.
§  4. 
1.  Kolegium wyraża swoje stanowisko w formie rekomendacji lub opinii.
2.  Ustalenia stanowiska Kolegium dokonuje się w drodze głosowania. Przewodniczący Kolegium zarządza głosowanie wśród członków Kolegium oraz osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, obecnych na posiedzeniu Kolegium. O treści stanowiska decyduje większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Kolegium.
3.  Członkowie Kolegium oraz osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne w stosunku do przyjętego stanowiska.
§  5. 
1.  Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół oraz pełny zapis jego przebiegu.
2.  Protokół zawiera w szczególności:
1) porządek obrad;
2) listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu;
3) wnioski osób uczestniczących w posiedzeniu;
4) przyjęte przez Kolegium stanowisko w formie rekomendacji lub opinii;
5) dokumenty stanowiące przedmiot obrad;
6) stenogram zawierający pełny zapis przebiegu posiedzenia Kolegium.
3.  Protokół podpisuje przewodniczący Kolegium i sekretarz Kolegium.
4.  Protokół z posiedzenia Kolegium jest udostępniany niezwłocznie przez sekretarza Kolegium:
1) osobom, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 4 ustawy;
2) osobom, o których mowa w art. 66 ust. 5 pkt 2 ustawy, w części, w jakiej uczestniczyli w posiedzeniu Kolegium.
5.  W terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą wnieść sprostowanie do zamieszczonych w protokole sformułowań własnych wypowiedzi i wniosków. Sprostowanie podpisane przez osobę, która je wniosła, umieszcza się w aneksie do protokołu.
§  6. 
1.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Kolegium może powołać, w ramach Kolegium, zespół o charakterze doraźnym, którego zadaniem będzie szczegółowe rozpatrzenie danej sprawy.
2.  Przewodniczący Kolegium określa skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, oraz zakres jego zadań.
§  7. 
1.  Sekretarz Kolegium odpowiada za część organizacyjną prac Kolegium oraz wykonywanie zadań wynikających z wyrażonych przez Kolegium rekomendacji i opinii oraz decyzji przewodniczącego Kolegium.
2.  Do obowiązków sekretarza Kolegium należy:
1) przygotowanie projektów planów pracy Kolegium;
2) koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Kolegium;
3) informowanie członków Kolegium oraz innych uczestników posiedzenia Kolegium o terminie posiedzenia oraz o jego porządku obrad;
4) przygotowywanie analiz materiałów i dokumentów przekazanych do Kolegium celem ich rozpatrzenia;
5) sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium i przedstawianie ich do podpisu przewodniczącemu Kolegium;
6) udostępnianie protokołów z posiedzeń Kolegium;
7) prowadzenie rejestru rekomendacji i opinii Kolegium oraz harmonogramu ich realizacji;
8) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Kolegium;
9) zapewnienie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Kolegium;
10) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Kolegium i przedstawianie go przewodniczącemu Kolegium;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kolegium i przewodniczącego Kolegium.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.