[Skład Kolegium; Przewodniczący i Sekretarz Kolegium; szczegółowy zakres działania i tryb pracy Kolegium] - Art. 66. - Krajowy... - Dz.U.2022.1863 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Skład Kolegium; Przewodniczący i Sekretarz Kolegium; szczegółowy zakres działania i tryb pracy Kolegium] - Krajowy system cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1863 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2022 r.
Art.  66.  [Skład Kolegium; Przewodniczący i Sekretarz Kolegium; szczegółowy zakres działania i tryb pracy Kolegium]
1. 
W skład Kolegium wchodzą:
1)
przewodniczący Kolegium - Prezes Rady Ministrów;
2)
Pełnomocnik;
3)
sekretarz Kolegium;
4)
członkowie Kolegium:
a)
minister właściwy do spraw wewnętrznych,
b)
minister właściwy do spraw informatyzacji,
c)
Minister Obrony Narodowej,
d)
minister właściwy do spraw zagranicznych,
e)
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
f)
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeżeli został wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
g)
minister - członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych lub osoba przez niego upoważniona w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, a jeżeli minister - członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania działalności służb specjalnych nie został wyznaczony - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. 
Prezes Rady Ministrów może upoważnić Pełnomocnika do pełnienia funkcji przewodniczącego Kolegium.
3. 
Członkowie Kolegium, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a-e, mogą być zastępowani przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu.
4. 
W posiedzeniach Kolegium uczestniczą również:
1)
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
2)
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo jego zastępca;
3)
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo jego zastępca;
4)
Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego.
5. 
Przewodniczący Kolegium:
1)
zwołuje posiedzenia Kolegium;
2)
może zapraszać do udziału w posiedzeniach Kolegium przewodniczących właściwych komisji sejmowych, przedstawicieli organów państwowych, przedstawicieli organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz inne osoby, których uczestnictwo jest niezbędne ze względu na tematykę obrad.
6. 
Sekretarza Kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne". Sekretarza Kolegium odwołuje Prezes Rady Ministrów.
7. 
Sekretarz Kolegium organizuje pracę Kolegium i w tym zakresie może występować do CSIRT MON, CSIRT GOV, CSIRT NASK, sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa, organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz organów administracji rządowej o przedstawienie informacji niezbędnych w sprawach rozpatrywanych przez Kolegium.
8. 
Obsługę Kolegium zapewnia ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który obsługuje Pełnomocnika.
9. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Kolegium, mając na uwadze charakter zadań Kolegium oraz konieczność zapewnienia jego sprawnej pracy.